1. kai eipen esterewqh h kardia mou en kuriw uywqh keraV mou en qew mou eplatunqh epi ecqrouV to stoma mou eufranqhn en swthria sou

2. oti ouk estin agioV wV kurioV kai ouk estin dikaioV wV o qeoV hmwn ouk estin agioV plhn sou

3. mh kaucasqe kai mh laleite uyhla mh exelqatw megalorrhmosunh ek tou stomatoV umwn oti qeoV gnwsewn kurioV kai qeoV etoimazwn epithdeumata autou

4. toxon dunatwn hsqenhsen kai asqenounteV periezwsanto dunamin

5. plhreiV artwn hlattwqhsan kai oi peinwnteV parhkan ghn oti steira eteken epta kai h pollh en teknoiV hsqenhsen

6. kurioV qanatoi kai zwogonei katagei eiV adou kai anagei

7. kurioV ptwcizei kai ploutizei tapeinoi kai anuyoi

8. anista apo ghV penhta kai apo kopriaV egeirei ptwcon kaqisai meta dunastwn lawn kai qronon doxhV kataklhronomwn autoiV

9. didouV euchn tw eucomenw kai euloghsen eth dikaiou oti ouk en iscui dunatoV anhr

10. kurioV asqenh poihsei antidikon autou kurioV agioV mh kaucasqw o fronimoV en th fronhsei autou kai mh kaucasqw o dunatoV en th dunamei autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou all' h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein ton kurion kai poiein krima kai dikaiosunhn en mesw thV ghV kurioV anebh eiV ouranouV kai ebronthsen autoV krinei akra ghV kai didwsin iscun toiV basileusin hmwn kai uywsei keraV cristou autou

11. kai katelipon auton ekei enwpion kuriou kai aphlqon eiV armaqaim kai to paidarion hn leitourgwn tw proswpw kuriou enwpion hli tou ierewV

12. kai oi uioi hli tou ierewV uioi loimoi ouk eidoteV ton kurion

13. kai to dikaiwma tou ierewV para tou laou pantoV tou quontoV kai hrceto to paidarion tou ierewV wV an hyhqh to kreaV kai kreagra triodouV en th ceiri autou

14. kai epataxen authn eiV ton lebhta ton megan h eiV to calkion h eiV thn kuqran pan o ean anebh en th kreagra elambanen eautw o iereuV kata tade epoioun panti israhl toiV ercomenoiV qusai kuriw en shlwm

15. kai prin qumiaqhnai to stear hrceto to paidarion tou ierewV kai elegen tw andri tw quonti doV kreaV opthsai tw ierei kai ou mh labw para sou efqon ek tou lebhtoV

16. kai elegen o anhr o quwn qumiaqhtw prwton wV kaqhkei to stear kai labe seautw ek pantwn wn epiqumei h yuch sou kai eipen ouci oti nun dwseiV kai ean mh lhmyomai krataiwV

17. kai hn h amartia twn paidariwn enwpion kuriou megalh sfodra oti hqetoun thn qusian kuriou

18. kai samouhl hn leitourgwn enwpion kuriou paidarion periezwsmenon efoud bar

19. kai diploida mikran epoihsen autw h mhthr autou kai aneferen autw ex hmerwn eiV hmeraV en tw anabainein authn meta tou androV authV qusai thn qusian twn hmerwn

20. kai euloghsen hli ton elkana kai thn gunaika autou legwn apoteisai soi kurioV sperma ek thV gunaikoV tauthV anti tou creouV ou ecrhsaV tw kuriw kai aphlqen o anqrwpoV eiV ton topon autou

21. kai epeskeyato kurioV thn annan kai eteken eti treiV uiouV kai duo qugateraV kai emegalunqh to paidarion samouhl enwpion kuriou

22. kai hli presbuthV sfodra kai hkousen a epoioun oi uioi autou toiV uioiV israhl

23. kai eipen autoiV ina ti poieite kata to rhma touto o egw akouw ek stomatoV pantoV tou laou kuriou

24. mh tekna oti ouk agaqh h akoh hn egw akouw mh poieite outwV oti ouk agaqai ai akoai aV egw akouw tou mh douleuein laon qew

25. ean amartanwn amarth anhr eiV andra kai proseuxontai uper autou proV kurion kai ean tw kuriw amarth tiV proseuxetai uper autou kai ouk hkouon thV fwnhV tou patroV autwn oti boulomenoV ebouleto kurioV diafqeirai autouV

26. kai to paidarion samouhl eporeueto kai emegaluneto kai agaqon kai meta kuriou kai meta anqrwpwn

27. kai hlqen anqrwpoV qeou proV hli kai eipen tade legei kurioV apokalufqeiV apekalufqhn proV oikon patroV sou ontwn autwn en gh aiguptw doulwn tw oikw faraw

28. kai exelexamhn ton oikon tou patroV sou ek pantwn twn skhptrwn israhl emoi ierateuein kai anabainein epi qusiasthrion mou kai qumian qumiama kai airein efoud kai edwka tw oikw tou patroV sou ta panta tou puroV uiwn israhl eiV brwsin

29. kai ina ti epebleyaV epi to qumiama mou kai eiV thn qusian mou anaidei ofqalmw kai edoxasaV touV uiouV sou uper eme eneulogeisqai aparchV pashV qusiaV israhl emprosqen mou

30. dia touto tade eipen kurioV o qeoV israhl eipa o oikoV sou kai o oikoV tou patroV sou dieleusetai enwpion mou ewV aiwnoV kai nun fhsin kurioV mhdamwV emoi oti all' h touV doxazontaV me doxasw kai o exouqenwn me atimwqhsetai

31. idou hmerai ercontai kai exoleqreusw to sperma sou kai to sperma oikou patroV sou

32. kai ouk estai sou presbuthV en oikw mou pasaV taV hmeraV

33. kai andra ouk exoleqreusw soi apo tou qusiasthriou mou eklipein touV ofqalmouV autou kai katarrein thn yuchn autou kai paV perisseuwn oikou sou pesountai en romfaia andrwn

34. kai touto soi to shmeion o hxei epi touV duo uiouV sou toutouV ofni kai fineeV en hmera mia apoqanountai amfoteroi

35. kai anasthsw emautw ierea piston oV panta ta en th kardia mou kai ta en th yuch mou poihsei kai oikodomhsw autw oikon piston kai dieleusetai enwpion cristou mou pasaV taV hmeraV

36. kai estai o perisseuwn en oikw sou hxei proskunein autw obolou arguriou legwn pararriyon me epi mian twn ierateiwn sou fagein arton

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina