1. presbuterouV touV en umin parakalw o sumpresbuteroV kai martuV twn tou cristou paqhmatwn o kai thV melloushV apokaluptesqai doxhV koinwnoV

2. poimanate to en umin poimnion tou qeou episkopounteV mh anagkastwV all ekousiwV mhde aiscrokerdwV alla proqumwV

3. mhd wV katakurieuonteV twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

4. kai fanerwqentoV tou arcipoimenoV komieisqe ton amarantinon thV doxhV stefanon

5. omoiwV newteroi upotaghte presbuteroiV panteV de allhloiV upotassomenoi thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti o qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

6. tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw

7. pasan thn merimnan umwn epirriyanteV ep auton oti autw melei peri umwn

8. nhyate grhgorhsate oti o antidikoV umwn diaboloV wV lewn wruomenoV peripatei zhtwn tina katapih

9. w antisthte stereoi th pistei eidoteV ta auta twn paqhmatwn th en kosmw umwn adelfothti epiteleisqai

10. o de qeoV pashV caritoV o kalesaV hmaV eiV thn aiwnion autou doxan en cristw ihsou oligon paqontaV autoV katartisai umaV sthrixai sqenwsai qemeliwsai

11. autw h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

12. dia silouanou umin tou pistou adelfou wV logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eiV hn esthkate

13. aspazetai umaV h en babulwni suneklekth kai markoV o uioV mou

14. aspasasqe allhlouV en filhmati agaphV eirhnh umin pasin toiV en cristw ihsou amhn

“Se você não entrega seu coração a Deus, o que lhe entrega?” “Você deve seguir outra estrada. Tire de seu coração todas as paixões deste mundo, humilhe-se na poeira e reze! Dessa forma, certamente você encontrará Deus, que lhe dará paz e serenidade nesta vida e a eterna beatitude na próxima.” São Padre Pio de Pietrelcina