1. I pošto nakon nekoliko dana opet uðe u Kafarnaum, proèulo se da je u kuæi.

2. I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješæivaše Rijeè.

3. I doðu noseæi k njemu uzetoga. Nosila ga èetvorica.

4. Buduæi da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Naèinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao.

5. Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: "Sinko! Otpuštaju ti se grijesi."

6. Sjedjeli su ondje neki pismoznanci koji poèeše mudrovati u sebi:

7. "Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"

8. Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi, pa æe im: "Što to mudrujete u sebi?

9. Ta što je lakše? Reæi uzetomu: 'Otpuštaju ti se grijesi' ili reæi: 'Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?'

10. Ali da znate: vlastan je Sin Èovjeèji na zemlji otpuštati grijehe!" I reèe uzetomu:

11. "Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i poði kuæi!"

12. I on usta, uze odmah postelju i iziðe na oèigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govoreæi: "Takvo što nikad još ne vidjesmo!"

13. Isus ponovno iziðe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih pouèavaše.

14. Prolazeæi ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Poði za mnom!" On usta i poðe za njim.

15. Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kuæi, naðoše se za stolom s njime i njegovim uèenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga

16. i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima rekoše njegovim uèenicima: "Zašto jede s carinicima i grešnicima?"

17. Èuvši to, Isus im reèe: "Ne treba zdravima lijeènika, nego bolesnima! Ne doðoh zvati pravednike, nego grešnike."

18. Ivanovi su uèenici i farizeji postili. I doðu neki i kažu mu: "Zašto uèenici Ivanovi i uèenici farizejski poste, a tvoji uèenici ne poste?"

19. Nato im Isus reèe: "Mogu li svatovi postiti dok je zaruènik s njima? Dokle god imaju zaruènika sa sobom, ne mogu postiti.

20. Doæi æe veæ dani kad æe im se ugrabiti zaruènik i tada æe postiti u onaj dan!"

21. "Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inaèe nova zakrpa vuèe sa starog odijela pa nastane još veæa rupa."

22. "I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inaèe æe vino poderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego - novo vino u nove mješine!"

23. Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi uèenici poèeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše:

24. "Gle! Zašto èine što subotom nije dopušteno?"

25. Isus im odgovori: "Zar nikad niste èitali što uèini David kad ogladnje te se naðe u potrebi on i njegovi pratioci?

26. Kako za velikog sveæenika Ebjatara uðe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim sveæenika; a on dade i svojim pratiocima?"

27. I govoraše im: "Subota je stvorena radi èovjeka, a ne èovjek radi subote.

28. Tako, Sin Èovjeèji gospodar je subote!"

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina