pronađen 2030 Rezultati za: Autouv

 • eipen de proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe (Gênesis 19, 7)

 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • eipen de lwt proV autouV deomai kurie (Gênesis 19, 18)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • o de eipen proV autouV mh katecete me kai kurioV euodwsen thn odon mou ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou (Gênesis 24, 56)

 • kai toiV uioiV twn pallakwn autou edwken abraam domata kai exapesteilen autouV apo isaak tou uiou autou eti zwntoV autou proV anatolaV eiV ghn anatolwn (Gênesis 25, 6)

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV isaak kai apwconto ap' autou meta swthriaV (Gênesis 26, 31)

 • kai poreuqeiV eiV ta probata labe moi ekeiqen duo erifouV apalouV kai kalouV kai poihsw autouV edesmata tw patri sou wV filei (Gênesis 27, 9)

 • epignwqi ti estin twn swn par' emoi kai labe kai ouk epegnw par' autw ouqen kai eipen autw iakwb par' w ean eurhV touV qeouV sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de iakwb oti rachl h gunh autou ekleyen autouV (Gênesis 31, 32)

 • anastaV de laban to prwi katefilhsen touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai euloghsen autouV kai apostrafeiV laban aphlqen eiV ton topon autou (Gênesis 32, 1)

 • eipen de iakwb hnika eiden autouV parembolh qeou auth kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou parembolai (Gênesis 32, 3)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina