pronađen 108 Rezultati za: Qusiav

 • kai eipen mwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn (Êxodo 10, 25)

 • kai elaben ioqor o gambroV mwush olokautwmata kai qusiaV tw qew paregeneto de aarwn kai panteV oi presbuteroi israhl sumfagein arton meta tou gambrou mwush enantion tou qeou (Êxodo 18, 12)

 • ean de kataleifqh apo twn krewn thV qusiaV thV teleiwsewV kai twn artwn ewV prwi katakauseiV ta loipa puri ou brwqhsetai agiasma gar estin (Êxodo 29, 34)

 • kai to loipon apo thV qusiaV aarwn kai toiV uioiV autou agion twn agiwn apo twn qusiwn kuriou (Levítico 2, 3)

 • afelei o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV kuriw (Levítico 2, 9)

 • to de kataleifqen apo thV qusiaV aarwn kai toiV uioiV autou agia twn agiwn apo twn karpwmatwn kuriou (Levítico 2, 10)

 • kai pan dwron qusiaV umwn ali alisqhsetai ou diapausete ala diaqhkhV kuriou apo qusiasmatwn umwn epi pantoV dwrou umwn prosoisete kuriw tw qew umwn alaV (Levítico 2, 13)

 • kai prosaxousin apo thV qusiaV tou swthriou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thV koiliaV (Levítico 3, 3)

 • kai prosoisei apo thV qusiaV tou swthriou karpwma tw qew to stear kai thn osfun amwmon sun taiV yoaiV perielei auto kai to stear thV koiliaV (Levítico 3, 9)

 • on tropon afaireitai apo tou moscou tou thV qusiaV tou swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion thV karpwsewV (Levítico 4, 10)

 • kai to pan stear autou anoisei epi to qusiasthrion wsper to stear qusiaV swthriou kai exilasetai peri autou o iereuV apo thV amartiaV autou kai afeqhsetai autw (Levítico 4, 26)

 • kai pan to stear perielei on tropon periaireitai stear apo qusiaV swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion eiV osmhn euwdiaV kuriw kai exilasetai peri autou o iereuV kai afeqhsetai autw (Levítico 4, 31)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina