pronađen 938 Rezultati za: egeneto

 • ekinhqh te h poliV olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqewV ekleisqhsan ai qurai (Atos dos Apóstolos 21, 30)

 • ote de egeneto epi touV anabaqmouV sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou (Atos dos Apóstolos 21, 35)

 • egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhV ek tou ouranou periastrayai fwV ikanon peri eme (Atos dos Apóstolos 22, 6)

 • egeneto de moi upostreyanti eiV ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei (Atos dos Apóstolos 22, 17)

 • touto de autou lalhsantoV egeneto stasiV twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai escisqh to plhqoV (Atos dos Apóstolos 23, 7)

 • egeneto de kraugh megalh kai anastanteV oi grammateiV tou merouV twn farisaiwn diemaconto legonteV ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloV mh qeomacwmen (Atos dos Apóstolos 23, 9)

 • wV de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thV nuktoV upenooun oi nautai prosagein tina autoiV cwran (Atos dos Apóstolos 27, 27)

 • ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun econta aigialon eiV on ebouleusanto ei dunainto exwsai to ploion (Atos dos Apóstolos 27, 39)

 • twn de stratiwtwn boulh egeneto ina touV desmwtaV apokteinwsin mhtiV ekkolumbhsaV diafugoi (Atos dos Apóstolos 27, 42)

 • kai touV loipouV ouV men epi sanisin ouV de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outwV egeneto pantaV diaswqhnai epi thn ghn (Atos dos Apóstolos 27, 44)

 • egeneto de ton patera tou popliou puretoiV kai dusenteria sunecomenon katakeisqai proV on o pauloV eiselqwn kai proseuxamenoV epiqeiV taV ceiraV autw iasato auton (Atos dos Apóstolos 28, 8)

 • egeneto de meta hmeraV treiV sugkalesasqai ton paulon touV ontaV twn ioudaiwn prwtouV sunelqontwn de autwn elegen proV autouV andreV adelfoi egw ouden enantion poihsaV tw law h toiV eqesin toiV patrwoiV desmioV ex ierosolumwn paredoqhn eiV taV ceiraV twn rwmaiwn (Atos dos Apóstolos 28, 17)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina