pronađen 1602 Rezultati za: kata

 • proelqetw o kurioV mou emprosqen tou paidoV egw de eniscusw en th odw kata scolhn thV poreusewV thV enantion mou kai kata poda twn paidariwn ewV tou me elqein proV ton kurion mou eiV shir (Gênesis 33, 14)

 • kai hlqen iakwb eiV salhm polin sikimwn h estin en gh canaan ote hlqen ek thV mesopotamiaV suriaV kai parenebalen kata proswpon thV polewV (Gênesis 33, 18)

 • kai prosescen th yuch dinaV thV qugatroV iakwb kai hgaphsen thn parqenon kai elalhsen kata thn dianoian thV parqenou auth (Gênesis 34, 3)

 • tauta ta onomata twn hgemonwn hsau en taiV fulaiV autwn kata topon autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn hgemwn qamna hgemwn gwla hgemwn ieqer (Gênesis 36, 40)

 • kai elalhsen autw kata ta rhmata tauta legousa eishlqen proV me o paiV o ebraioV on eishgageV proV hmaV empaixai moi kai eipen moi koimhqhsomai meta sou (Gênesis 39, 17)

 • eti treiV hmerai kai mnhsqhsetai faraw thV archV sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoian sou kai dwseiV to pothrion faraw eiV thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran wV hsqa oinocown (Gênesis 40, 13)

 • kai eidomen enupnion en nukti mia egw te kai autoV ekastoV kata to autou enupnion eidomen (Gênesis 41, 11)

 • oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn (Gênesis 43, 7)

 • ekaqisan de enantion autou o prwtotokoV kata ta presbeia autou kai o newteroV kata thn neothta autou existanto de oi anqrwpoi ekastoV proV ton adelfon autou (Gênesis 43, 33)

 • kai to kondu mou to arguroun embalate eiV ton marsippon tou newterou kai thn timhn tou sitou autou egenhqh de kata to rhma iwshf kaqwV eipen (Gênesis 44, 2)

 • eurwn de autouV eipen autoiV kata ta rhmata tauta (Gênesis 44, 6)

 • oi de eipon autw ina ti lalei o kurioV kata ta rhmata tauta mh genoito toiV paisin sou poihsai kata to rhma touto (Gênesis 44, 7)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina