1. Utána az égõáldozat oltárát készítette el akácfából: hossza öt könyök, szélessége öt könyök, négyszögletes, magassága három könyök.

2. Négy sarkára állította a négy szarvát és a szarvak vele egy darabból voltak. Utána bevonta bronzzal.

3. Majd megcsinálta az oltárhoz tartozó összes felszerelést: a hamutálat, a lapátokat, a csészéket, a villákat és a füstölõket. Az eszközöket mind bronzból készítette.

4. Csinált még az oltárhoz egy hálószerû rácsot bronzból, a körülfutó párkányzat alá, alulról félmagasságig.

5. A bronzrács négy sarkára négy karikát öntött a hordozórudak számára.

6. Azután megcsinálta a hordozórudakat akácfából és bevonta bronzzal.

7. A rudakat az oltár oldalán bedugta a karikákba, hogy vinni lehessen. (Az oltárt) deszkából készítette és belül üres volt.

8. Elkészítette a bronzmedencét is és a hozzátartozó állványt bronzból, azoknak az asszonyoknak a tükreibõl, akik a sátor bejáratánál teljesítettek szolgálatot.

9. Az udvart is elkészítette: a déli, a dél felé esõ oldal függönye száz könyök hosszú, sodort szálú lenvászon volt,

10. hozzá húsz oszlop, húsz bronztalppal. Az oszlopok kampói és karikái ezüstbõl készültek.

11. Az északi oldalon is száz könyök, és hozzá húsz oszlop húsz bronztalppal. Az oszlopok kampói és karikái ezüstbõl készültek.

12. A nyugati oldalon a függöny ötven könyök hosszú volt, hozzá tíz oszlop és tíz bronztalp. Az oszlopok kampói és karikái ezüstbõl készültek.

13. Elöl a keleti oldalon ötvenkönyöknyi volt.

14. Ebbõl tizenöt könyöknyi három oszloppal és talppal az egyik oldalt foglalta el.

15. Az udvar kapujának másik oldalán szintén tizenöt könyöknyi függöny, s hozzá három oszlop a talpakkal.

16. Az udvar minden függönye körös-körül sodrott lenbõl készült.

17. Az oszlopok talpa bronzból, a kampóik ezüstbõl, a fejük szintén ezüsttel volt bevonva. Az udvar minden oszlopán ezüstkarikák voltak.

18. Az udvar kapujának függönye mûszövéssel készült, kék és vörös bíborból, karmazsinból, és sodrott szálú lenvászonból. Hossza húsz könyök volt, a magassága - szélességének megfelelõen - öt könyök, éppúgy mint az udvar függönyei.

19. A négy oszlop és a talpak bronzból készültek, kampóik ezüstbõl, fejük borítása és a karikák ezüstbõl voltak.

20. A hajlék és az udvar cövekei bronzból készültek.

21. A hajlékhoz, a bizonyság hajlékához felhasznált fémek értéke a következõ. Ezeket Mózes parancsára a leviták dolgozták fel, Itamárnak, Áron fiának, a papnak vezetésével.

22. A Júda törzsébõl való Becaleel, Uri fia, Hur unokája, mindent elkészített, amit az Úr Mózes által parancsolt.

23. Vele volt Oholiáb, Achizamach fia, Dán törzsébõl, aki kiválóan értett a díszítéshez, továbbá a kék és vörös bíbornak, a karmazsinnak és a lennek a mûvészi szövéséhez.

24. Az arany, amit a szentély különféle munkájának elvégzésénél felhasználtak, mind fogadalmi ajándék volt, s huszonkilenc talentumot és hétszázharminc sékelt tett ki a szentély mértékegységében.

25. A közösség összeírásánál összegyûjtött ezüst száz talentumot és ezerhétszázhetvenöt sékelt tett ki a szentély mértékegységében.

26. A húsz éven felüliek számbavételénél egy beka, vagyis fél sékel jutott mindenkire a 603550 emberbõl.

27. A száz talentum ezüstbõl a szentély oszlopainak talpát és a függönyök oszlopainak talpát öntötték, mindegyik talpra egy talentumot szánva.

28. Az 1775 sékel ezüstbõl az oszlopokra csinált kampókat, beborította a fejüket és ellátta õket karikákkal.

29. A fogadalmi ajándék gyanánt felajánlott bronz hetven talentumot és 2400 sékelt tett ki.

30. Ebbõl készítette el a találkozás sátora bejáratának talapzatát, a bronzoltárt, bronzrácsával és az oltár minden felszerelésével együtt,

31. az elõudvaron körös-körül levõ oszlopok talpát, az elõudvar bejáratának talpát, a hajlék minden cövekét és az elõudvar minden cövekét körös-körül.

“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina