1. Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalómé illatszereket vásá- roltak, s elmentek, hogy bebalzsamozzák.

2. A hét elsõ napján kora reggel, napkeltekor kimentek a sírhoz.

3. Egymás közt így beszélgettek: "Ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata elõl?"

4. De amikor odanéztek, látták, hogy a kõ el van hengerítve, jóllehet igen nagy volt.

5. Amint bementek a sírba, jobbról egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült. Megrémültek.

6. De az megszólította õket: "Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tették!

7. De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Elõttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek."

8. Erre kijöttek a sírból és elfutottak, mert félelem és szorongás vett rajtuk erõt. Félelmükben senkinek sem szóltak semmirõl.

9. Miután a hét elsõ napjának reggelén feltámadt, elõször Mária Magdolnának jelent meg, akibõl a hét ördögöt kiûzte.

10. Ez elment és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak.

11. Amikor meghallották, hogy él, és hogy (Mária Magdolna) látta, nem hitték el.

12. Ezután idegen alakban jelent meg közülük kettõnek útközben, amikor vidékre mentek.

13. Visszatérve ezek közölték a hírt a többiekkel is, de nekik sem hittek.

14. Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívûségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták.

15. Aztán így szólt hozzájuk: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

16. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.

17. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt ûznek, új nyelveken beszélnek,

18. kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak."

19. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján,

20. õk meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina