1. Amikor Ábrám 99 éves volt, az Úr megjelent Ábrámnak és így szólt hozzá: "Én El Shaddái vagyok: járj elõttem, és légy tökéletes.

2. Szövetséget hozok létre köztem és közted, s megsokasítlak, szerfölött megsokasítlak."

3. Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki:

4. "Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel.

5. Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek.

6. Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tõled.

7. Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek.

8. Neked, és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek."

9. Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "De tartsd meg szövetségemet, te, és utánad utódaid minden nemzedéken át.

10. Ez az én szövetségem, amit meg kell tartanotok, köztem és köztetek, s utánad utódaid között:

11. Minden férfit körül kell metélni közületek, mégpedig elõbõrötök húsát kell körülmetélni. Ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek.

12. A nyolcadik napon kell közületek minden férfinemhez tartozót körülmetélni minden nemzedéken át. A házatokban született szolgát is, meg az idegenektõl vett rabszolgát is, aki nem tartozik leszármazottaid közé.

13. Tehát a házban született és pénzen vásárolt szolgát is körül kell metélni. Testeteken viselt szövetségem legyen örök szövetség.

14. Aki a férfinemhez tartozik és nincs körülmetélve, akinek elõbõrén a húsa nincs körülmetélve, azt ki kell a népbõl taszítani. Az megszegte szövetségemet."

15. Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: "Feleségedet, Sárait ne hívd tovább Sárainak, hanem Sára legyen a neve.

16. Megáldom, és általa fiút adok neked. Megáldom, hogy néppé legyen: népek királyai származnak majd tõle."

17. Ábrahám erre arcra borult és nevetett, mivel így gondolkozott magában: százéves embernek legyen még fia? És Sára, a kilencvenesztendõs, még szülni fog?

18. Ezért Ábrahám így szólt Istenhez: "Éljen csak Izmael színed elõtt!"

19. De Isten ezt válaszolta: "Nem úgy! Feleséged, Sára ajándékoz meg fiúval téged, s te majd az Izsák nevet adod neki. Szövetségemet örök szövetséggé teszem vele, én pedig az õ és õutána leszármazottainak Istene leszek.

20. De Izmaelt illetõen is meghallgatlak. Nézd, megáldom, termékennyé teszem és szerfölött megsokasítom. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni és nagy néppé teszem.

21. De szövetségemet Izsákkal kötöm meg, akit Sára a jövõ évben ez idõ tájt szül."

22. Miután Isten befejezte beszédét Ábrahámmal, elõtte fölemelkedett.

23. Akkor Ábrahám fogta fiát, Izmaelt, s minden szolgáját, aki a házában született s akit pénzen vásárolt, mindenkit, aki a férfinemhez tartozott Ábrahám házában, s még aznap körülmetélte elõbõrüket, ahogy Isten megparancsolta.

24. Ábrahám 99 éves volt, amikor elõbõrét körülmetélték.

25. Izmael 13 esztendõs volt, amikor elõbõrét körülmetélték.

26. Ábrahám és fia ugyanazon a napon metélkedtek körül.

27. Hasonlóképpen körülmetéltek minden férfit a házában, a nála született és az idegenektõl vásárolt rabszolgákat is.

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina