1. kai hkousen dhmhtrioV oti epesen nikanwr kai h dunamiV autou en polemw kai proseqeto ton bakcidhn kai ton alkimon ek deuterou aposteilai eiV ghn iouda kai to dexion keraV met' autwn

2. kai eporeuqhsan odon thn eiV galgala kai parenebalon epi maisalwq thn en arbhloiV kai prokatelabonto authn kai apwlesan yucaV anqrwpwn pollaV

3. kai tou mhnoV tou prwtou etouV tou deuterou kai penthkostou kai ekatostou parenebalon epi ierousalhm

4. kai aphran kai eporeuqhsan eiV berean en eikosi ciliasin andrwn kai discilia ippw

5. kai ioudaV hn parembeblhkwV en elasa kai triscilioi andreV met' autou eklektoi

6. kai eidon to plhqoV twn dunamewn oti polloi eisin kai efobhqhsan sfodra kai exerruhsan polloi apo thV parembolhV ou kateleifqhsan ex autwn all' h oktakosioi andreV

7. kai eiden ioudaV oti aperruh h parembolh autou kai o polemoV eqliben auton kai sunetribh th kardia oti ouk eicen kairon sunagagein autouV

8. kai exeluqh kai eipen toiV kataleifqeisin anastwmen kai anabwmen epi touV upenantiouV hmwn ean ara dunwmeqa polemhsai proV autouV

9. kai apestrefon auton legonteV ou mh dunwmeqa all' h swzwmen taV eautwn yucaV to nun epistreywmen kai oi adelfoi hmwn kai polemhswmen proV autouV hmeiV de oligoi

10. kai eipen ioudaV mh genoito poihsai to pragma touto fugein ap' autwn kai ei hggiken o kairoV hmwn kai apoqanwmen en andreia carin twn adelfwn hmwn kai mh katalipwmen aitian th doxh hmwn

11. kai aphren h dunamiV apo thV parembolhV kai esthsan eiV sunanthsin autoiV kai emerisqh h ippoV eiV duo merh kai oi sfendonhtai kai oi toxotai proeporeuonto thV dunamewV kai oi prwtagwnistai panteV oi dunatoi bakcidhV de hn en tw dexiw kerati

12. kai hggisen h falagx ek twn duo merwn kai efwnoun taiV salpigxin kai esalpisan oi para ioudou kai autoi taiV salpigxin

13. kai esaleuqh h gh apo thV fwnhV twn parembolwn kai egeneto o polemoV sunhmmenoV apo prwiqen ewV esperaV

14. kai eiden ioudaV oti bakcidhV kai to sterewma thV parembolhV en toiV dexioiV kai sunhlqon autw panteV oi euyucoi th kardia

15. kai sunetribh to dexion meroV ap' autwn kai ediwken opisw autwn ewV azwtou orouV

16. kai oi eiV to aristeron keraV eidon oti sunetribh to dexion keraV kai epestreyan kata podaV ioudou kai twn met' autou ek twn opisqen

17. kai ebarunqh o polemoV kai epeson traumatiai polloi ek toutwn kai ek toutwn

18. kai ioudaV epesen kai oi loipoi efugon

19. kai hren iwnaqan kai simwn ioudan ton adelfon autwn kai eqayan auton en tw tafw twn paterwn autou en mwdein

20. kai eklausan auton kai ekoyanto auton paV israhl kopeton megan kai epenqoun hmeraV pollaV kai eipon

21. pwV epesen dunatoV swzwn ton israhl

22. kai ta perissa twn logwn ioudou kai twn polemwn kai twn andragaqiwn wn epoihsen kai thV megalwsunhV autou ou kategrafh polla gar hn sfodra

23. kai egeneto meta thn teleuthn ioudou exekuyan oi anomoi en pasin toiV orioiV israhl kai aneteilan panteV oi ergazomenoi thn adikian

24. en taiV hmeraiV ekeinaiV egenhqh limoV megaV sfodra kai automolhsen h cwra met' autwn

25. kai exelexen bakcidhV touV asebeiV andraV kai katesthsen autouV kuriouV thV cwraV

26. kai exezhtoun kai hreunwn touV filouV ioudou kai hgon autouV proV bakcidhn kai exedika autouV kai enepaizen autoiV

27. kai egeneto qliyiV megalh en tw israhl htiV ouk egeneto af' hV hmeraV ouk wfqh profhthV autoiV

28. kai hqroisqhsan panteV oi filoi ioudou kai eipon tw iwnaqan

29. af' ou o adelfoV sou ioudaV teteleuthken kai anhr omoioV autw ouk estin exelqein kai eiselqein proV touV ecqrouV kai bakcidhn kai en toiV ecqrainousin tou eqnouV hmwn

30. nun oun se hretisameqa shmeron tou einai ant' autou hmin eiV arconta kai hgoumenon tou polemhsai ton polemon hmwn

31. kai epedexato iwnaqan en tw kairw ekeinw thn hghsin kai anesth anti ioudou tou adelfou autou

32. kai egnw bakcidhV kai ezhtei auton apokteinai

33. kai egnw iwnaqan kai simwn o adelfoV autou kai panteV oi met' autou kai efugon eiV thn erhmon qekwe kai parenebalon epi to udwr lakkou asfar

34. kai egnw bakcidhV th hmera twn sabbatwn kai hlqen autoV kai pan to strateuma autou peran tou iordanou

35. kai apesteilen ton adelfon autou hgoumenon tou oclou kai parekalesen touV nabataiouV filouV autou tou paraqesqai autoiV thn aposkeuhn autwn thn pollhn

36. kai exhlqon oi uioi iambri oi ek mhdaba kai sunelabon iwannhn kai panta osa eicen kai aphlqon econteV

37. meta touV logouV toutouV aphggeilan iwnaqan kai simwni tw adelfw autou oti uioi iambri poiousin gamon megan kai agousin thn numfhn apo nadabaq qugatera enoV twn megalwn megistanwn canaan meta parapomphV megalhV

38. kai emnhsqhsan tou aimatoV iwannou tou adelfou autwn kai anebhsan kai ekrubhsan upo thn skephn tou orouV

39. kai hran touV ofqalmouV autwn kai eidon kai idou qrouV kai aposkeuh pollh kai o numfioV exhlqen kai oi filoi autou kai oi adelfoi autou eiV sunanthsin autwn meta tumpanwn kai mousikwn kai oplwn pollwn

40. kai exanesthsan ep' autouV apo tou enedrou kai apekteinan autouV kai epeson traumatiai polloi kai oi epiloipoi efugon eiV to oroV kai elabon panta ta skula autwn

41. kai metestrafh o gamoV eiV penqoV kai fwnh mousikwn autwn eiV qrhnon

42. kai exedikhsan thn ekdikhsin aimatoV adelfou autwn kai apestreyan eiV to eloV tou iordanou

43. kai hkousen bakcidhV kai hlqen th hmera twn sabbatwn ewV twn krhpidwn tou iordanou en dunamei pollh

44. kai eipen iwnaqan toiV par' autou anastwmen dh kai polemhswmen peri twn yucwn hmwn ou gar estin shmeron wV ecqeV kai trithn hmeran

45. idou gar o polemoV ex enantiaV kai exopisqen hmwn to de udwr tou iordanou enqen kai enqen kai eloV kai drumoV ouk estin topoV tou ekklinai

46. nun oun kekraxate eiV ton ouranon opwV diaswqhte ek ceiroV twn ecqrwn hmwn

47. kai sunhyen o polemoV kai exeteinen iwnaqan thn ceira autou pataxai ton bakcidhn kai exeklinen ap' autou eiV ta opisw

48. kai enephdhsen iwnaqan kai oi met' autou eiV ton iordanhn kai diekolumbhsan eiV to peran kai ou diebhsan ep' autouV ton iordanhn

49. epeson de para bakcidou th hmera ekeinh eiV ciliouV andraV

50. kai epestreyen eiV ierousalhm kai wkodomhsan poleiV ocuraV en th ioudaia to ocurwma to en iericw kai thn ammaouV kai thn baiqwrwn kai thn baiqhl kai thn qamnaqa faraqwn kai thn tefwn en teicesin uyhloiV kai pulaiV kai mocloiV

51. kai eqeto frouran en autoiV tou ecqrainein tw israhl

52. kai wcurwsen thn polin thn baiqsouran kai gazara kai thn akran kai eqeto en autaiV dunameiV kai paraqeseiV brwmatwn

53. kai elaben touV uiouV twn hgoumenwn thV cwraV omhra kai eqeto autouV en th akra en ierousalhm en fulakh

54. kai en etei tritw kai penthkostw kai ekatostw tw mhni tw deuterw epetaxen alkimoV kaqairein to teicoV thV aulhV twn agiwn thV eswteraV kai kaqeilen ta erga twn profhtwn kai enhrxato tou kaqairein

55. en tw kairw ekeinw eplhgh alkimoV kai enepodisqh ta erga autou kai apefragh to stoma autou kai pareluqh kai ouk hdunato eti lalhsai logon kai enteilasqai peri tou oikou autou

56. kai apeqanen alkimoV en tw kairw ekeinw meta basanou megalhV

57. kai eiden bakcidhV oti apeqanen alkimoV kai epestreyen proV ton basilea kai hsucasen h gh iouda eth duo

58. kai ebouleusanto panteV oi anomoi legonteV idou iwnaqan kai oi par' autou en hsucia katoikousin pepoiqoteV nun oun anaxomen ton bakcidhn kai sullhmyetai autouV pantaV en nukti mia

59. kai poreuqenteV sunebouleusanto autw

60. kai aphren tou elqein meta dunamewV pollhV kai apesteilen laqra epistolaV pasin toiV summacoiV autou toiV en th ioudaia opwV sullabwsin ton iwnaqan kai touV met' autou kai ouk hdunanto oti egnwsqh h boulh autwn

61. kai sunelabon apo twn andrwn thV cwraV twn archgwn thV kakiaV eiV penthkonta andraV kai apekteinan autouV

62. kai execwrhsen iwnaqan kai simwn kai oi met' autou eiV baiqbasi thn en th erhmw kai wkodomhsen ta kaqhrhmena authV kai esterewsan authn

63. kai egnw bakcidhV kai sunhgagen pan to plhqoV autou kai toiV ek thV ioudaiaV parhggeilen

64. kai elqwn parenebalen epi baiqbasi kai epolemhsen authn hmeraV pollaV kai epoihsen mhcanaV

65. kai apelipen iwnaqan simwna ton adelfon autou en th polei kai exhlqen eiV thn cwran kai hlqen en ariqmw

66. kai epataxen odomhra kai touV adelfouV autou kai touV uiouV fasirwn en tw skhnwmati autwn kai hrxanto tuptein kai anebainon en taiV dunamesin

67. kai simwn kai oi met' autou exhlqon ek thV polewV kai enepurisan taV mhcanaV

68. kai epolemhsan proV ton bakcidhn kai sunetribh up' autwn kai eqlibon auton sfodra oti hn h boulh autou kai h efodoV autou kenh

69. kai wrgisqh en qumw toiV andrasin toiV anomoiV toiV sumbouleusasin autw elqein eiV thn cwran kai apekteinen ex autwn pollouV kai ebouleusato tou apelqein eiV thn ghn autou

70. kai epegnw iwnaqan kai apesteilen proV auton presbeiV tou sunqesqai proV auton eirhnhn kai apodounai autoiV thn aicmalwsian

71. kai epedexato kai epoihsen kata touV logouV autou kai wmosen autw mh ekzhthsai autw kakon pasaV taV hmeraV thV zwhV autou

72. kai apedwken autw thn aicmalwsian hn hcmalwteusen to proteron ek ghV iouda kai apostreyaV aphlqen eiV thn ghn autou kai ou proseqeto eti elqein eiV ta oria autwn

73. kai katepausen romfaia ex israhl kai wkhsen iwnaqan en macmaV kai hrxato iwnaqan krinein ton laon kai hfanisen touV asebeiV ex israhl

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina