1. kai ekaqisen tria eth kai ouk hn polemoV ana meson suriaV kai ana meson israhl

2. kai egenhqh en tw eniautw tw tritw kai katebh iwsafat basileuV iouda proV basilea israhl

3. kai eipen basileuV israhl proV touV paidaV autou ei oidate oti hmin remmaq galaad kai hmeiV siwpwmen labein authn ek ceiroV basilewV suriaV

4. kai eipen basileuV israhl proV iwsafat anabhsh meq' hmwn eiV remmaq galaad eiV polemon kai eipen iwsafat kaqwV egw outwV kai su kaqwV o laoV mou o laoV sou kaqwV oi ippoi mou oi ippoi sou

5. kai eipen iwsafat basileuV iouda proV basilea israhl eperwthsate dh shmeron ton kurion

6. kai sunhqroisen o basileuV israhl pantaV touV profhtaV wV tetrakosiouV andraV kai eipen autoiV o basileuV ei poreuqw eiV remmaq galaad eiV polemon h episcw kai eipan anabaine kai didouV dwsei kurioV eiV ceiraV tou basilewV

7. kai eipen iwsafat proV basilea israhl ouk estin wde profhthV tou kuriou kai eperwthsomen ton kurion di' autou

8. kai eipen o basileuV israhl proV iwsafat eti estin anhr eiV tou eperwthsai ton kurion di' autou kai egw memishka auton oti ou lalei peri emou kala all' h kaka micaiaV uioV iemla kai eipen iwsafat basileuV iouda mh legetw o basileuV outwV

9. kai ekalesen o basileuV israhl eunoucon ena kai eipen tacoV micaian uion iemla

10. kai o basileuV israhl kai iwsafat basileuV iouda ekaqhnto anhr epi tou qronou autou enoploi en taiV pulaiV samareiaV kai panteV oi profhtai eprofhteuon enwpion autwn

11. kai epoihsen eautw sedekiaV uioV canana kerata sidhra kai eipen tade legei kurioV en toutoiV keratieiV thn surian ewV suntelesqh

12. kai panteV oi profhtai eprofhteuon outwV legonteV anabaine eiV remmaq galaad kai euodwsei kai dwsei kurioV eiV ceiraV sou kai ton basilea suriaV

13. kai o aggeloV o poreuqeiV kalesai ton micaian elalhsen autw legwn idou dh lalousin panteV oi profhtai en stomati eni kala peri tou basilewV ginou dh kai su eiV logouV sou kata touV logouV enoV toutwn kai lalhson kala

14. kai eipen micaiaV zh kurioV oti a an eiph kurioV proV me tauta lalhsw

15. kai hlqen proV ton basilea kai eipen autw o basileuV micaia ei anabw eiV remmaq galaad eiV polemon h episcw kai eipen anabaine kai euodwsei kai dwsei kurioV eiV ceira tou basilewV

16. kai eipen autw o basileuV posakiV egw orkizw se opwV lalhshV proV me alhqeian en onomati kuriou

17. kai eipen micaiaV ouc outwV ewraka panta ton israhl diesparmenon en toiV oresin wV poimnion w ouk estin poimhn kai eipen kurioV ou kurioV toutoiV anastrefetw ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh

18. kai eipen basileuV israhl proV iwsafat basilea iouda ouk eipa proV se ou profhteuei outoV moi kala dioti all' h kaka

19. kai eipen micaiaV ouc outwV ouk egw akoue rhma kuriou ouc outwV eidon ton kurion qeon israhl kaqhmenon epi qronou autou kai pasa h stratia tou ouranou eisthkei peri auton ek dexiwn autou kai ex euwnumwn autou

20. kai eipen kurioV tiV apathsei ton acaab basilea israhl kai anabhsetai kai peseitai en remmaq galaad kai eipen outoV outwV kai outoV outwV

21. kai exhlqen pneuma kai esth enwpion kuriou kai eipen egw apathsw auton kai eipen proV auton kurioV en tini

22. kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn autou kai eipen apathseiV kai ge dunhsei exelqe kai poihson outwV

23. kai nun idou edwken kurioV pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn sou toutwn kai kurioV elalhsen epi se kaka

24. kai proshlqen sedekiou uioV canana kai epataxen ton micaian epi thn siagona kai eipen poion pneuma kuriou to lalhsan en soi

25. kai eipen micaiaV idou su oyh en th hmera ekeinh otan eiselqhV tamieion tou tamieiou tou krubhnai

26. kai eipen o basileuV israhl labete ton micaian kai apostreyate auton proV emhr ton arconta thV polewV kai tw iwaV uiw tou basilewV

27. eipon qesqai touton en fulakh kai esqiein auton arton qliyewV kai udwr qliyewV ewV tou epistreyai me en eirhnh

28. kai eipen micaiaV ean epistrefwn epistreyhV en eirhnh ouk elalhsen kurioV en emoi

29. kai anebh basileuV israhl kai iwsafat basileuV iouda met' autou eiV remmaq galaad

30. kai eipen basileuV israhl proV iwsafat basilea iouda sugkaluyomai kai eiseleusomai eiV ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekaluyato o basileuV israhl kai eishlqen eiV ton polemon

31. kai basileuV suriaV eneteilato toiV arcousi twn armatwn autou triakonta kai dusin legwn mh polemeite mikron kai megan all' h ton basilea israhl monwtaton

32. kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn ton iwsafat basilea iouda kai autoi eipon fainetai basileuV israhl outoV kai ekuklwsan auton polemhsai kai anekraxen iwsafat

33. kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn oti ouk estin basileuV israhl outoV kai apestreyan ap' autou

34. kai eneteinen eiV to toxon eustocwV kai epataxen ton basilea israhl ana meson tou pneumonoV kai ana meson tou qwrakoV kai eipen tw hniocw autou epistreyon taV ceiraV sou kai exagage me ek tou polemou oti tetrwmai

35. kai etropwqh o polemoV en th hmera ekeinh kai o basileuV hn esthkwV epi tou armatoV ex enantiaV suriaV apo prwi ewV esperaV kai apecunne to aima ek thV plhghV eiV ton kolpon tou armatoV kai apeqanen esperaV kai exeporeueto to aima thV trophV ewV tou kolpou tou armatoV

36. kai esth o stratokhrux dunontoV tou hliou legwn ekastoV eiV thn eautou polin kai eiV thn eautou ghn

37. oti teqnhken o basileuV kai hlqon eiV samareian kai eqayan ton basilea en samareia

38. kai apeniyan to arma epi thn krhnhn samareiaV kai exeleixan ai ueV kai oi kuneV to aima kai ai pornai elousanto en tw aimati kata to rhma kuriou o elalhsen

39. kai ta loipa twn logwn acaab kai panta a epoihsen kai oikon elefantinon on wkodomhsen kai pasaV taV poleiV aV epoihsen ouk idou tauta gegraptai en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn israhl

40. kai ekoimhqh acaab meta twn paterwn autou kai ebasileusen ocoziaV uioV autou ant' autou

41. kai iwsafat uioV asa ebasileusen epi iouda etei tetartw tw acaab basilewV israhl ebasileusen

42. iwsafat uioV triakonta kai pente etwn en tw basileuein auton kai eikosi kai pente eth ebasileusen en ierousalhm kai onoma th mhtri autou azouba qugathr selei

43. kai eporeuqh en pash odw asa tou patroV autou ouk exeklinen ap' authV tou poihsai to euqeV en ofqalmoiV kuriou

44. plhn twn uyhlwn ouk exhren eti o laoV equsiazen kai equmiwn en toiV uyhloiV

45. kai eirhneusen iwsafat meta basilewV israhl

46. kai ta loipa twn logwn iwsafat kai ai dunasteiai autou osa epoihsen ouk idou tauta gegrammena en bibliw logwn twn hmerwn twn basilewn iouda

51. kai ekoimhqh iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para toiV patrasin autou en polei dauid tou patroV autou kai ebasileusen iwram uioV autou ant' autou

52. kai ocoziaV uioV acaab ebasileusen epi israhl en samareia en etei eptakaidekatw iwsafat basilei iouda kai ebasileusen en israhl eth duo

53. kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kai eporeuqh en odw acaab tou patroV autou kai en odw iezabel thV mhtroV autou kai en taiV amartiaiV oikou ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl

54. kai edouleusen toiV baalim kai prosekunhsen autoiV kai parwrgisen ton kurion qeon israhl kata panta ta genomena emprosqen autou .

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina