6. kai exhlqon ai coreuousai eiV sunanthsin dauid ek paswn polewn israhl en tumpanoiV kai en carmosunh kai en kumbaloiV

7. kai exhrcon ai gunaikeV kai elegon epataxen saoul en ciliasin autou kai dauid en muriasin autou

8. kai ponhron efanh to rhma en ofqalmoiV saoul peri tou logou toutou kai eipen tw dauid edwkan taV muriadaV kai emoi edwkan taV ciliadaV

9. kai hn saoul upoblepomenoV ton dauid apo thV hmeraV ekeinhV kai epekeina

12. kai efobhqh saoul apo proswpou dauid

13. kai apesthsen auton ap' autou kai katesthsen auton eautw ciliarcon kai exeporeueto kai eiseporeueto emprosqen tou laou

14. kai hn dauid en pasaiV taiV odoiV autou suniwn kai kurioV met' autou

15. kai eiden saoul wV autoV suniei sfodra kai eulabeito apo proswpou autou

16. kai paV israhl kai ioudaV hgapa ton dauid oti autoV exeporeueto kai eiseporeueto pro proswpou tou laou

20. kai hgaphsen melcol h qugathr saoul ton dauid kai aphggelh saoul kai huqunqh en ofqalmoiV autou

21. kai eipen saoul dwsw authn autw kai estai autw eiV skandalon kai hn epi saoul ceir allofulwn

22. kai eneteilato saoul toiV paisin autou legwn lalhsate umeiV laqra tw dauid legonteV idou o basileuV qelei en soi kai panteV oi paideV autou agapwsin se kai su epigambreuson tw basilei

23. kai elalhsan oi paideV saoul eiV ta wta dauid ta rhmata tauta kai eipen dauid ei koufon en ofqalmoiV umwn epigambreusai basilei kagw anhr tapeinoV kai ouci endoxoV

24. kai aphggeilan oi paideV saoul autw kata ta rhmata tauta a elalhsen dauid

25. kai eipen saoul tade ereite tw dauid ou bouletai o basileuV en domati all' h en ekaton akrobustiaiV allofulwn ekdikhsai eiV ecqrouV tou basilewV kai saoul elogisato auton embalein eiV ceiraV twn allofulwn

26. kai apaggellousin oi paideV saoul tw dauid ta rhmata tauta kai euqunqh o logoV en ofqalmoiV dauid epigambreusai tw basilei

27. kai anesth dauid kai eporeuqh autoV kai oi andreV autou kai epataxen en toiV allofuloiV ekaton andraV kai anhnegken taV akrobustiaV autwn tw basilei kai epigambreuetai tw basilei kai didwsin autw thn melcol qugatera autou autw eiV gunaika

28. kai eiden saoul oti kurioV meta dauid kai paV israhl hgapa auton

29. kai proseqeto eulabeisqai apo dauid eti

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina