1. kai apeqanen samouhl kai sunaqroizontai paV israhl kai koptontai auton kai qaptousin auton en oikw autou en armaqaim kai anesth dauid kai katebh eiV thn erhmon maan

2. kai hn anqrwpoV en th maan kai ta poimnia autou en tw karmhlw kai o anqrwpoV megaV sfodra kai toutw poimnia triscilia kai aigeV ciliai kai egenhqh en tw keirein to poimnion autou en tw karmhlw

3. kai onoma tw anqrwpw nabal kai onoma th gunaiki autou abigaia kai h gunh autou agaqh sunesei kai kalh tw eidei sfodra kai o anqrwpoV sklhroV kai ponhroV en epithdeumasin kai o anqrwpoV kunikoV

4. kai hkousen dauid en th erhmw oti keirei nabal o karmhlioV to poimnion autou

5. kai dauid apesteilen deka paidaria kai eipen toiV paidarioiV anabhte eiV karmhlon kai apelqate proV nabal kai erwthsate auton epi tw onomati mou eiV eirhnhn

6. kai ereite tade eiV wraV kai su ugiainwn kai o oikoV sou kai panta ta sa ugiainonta

7. kai nun idou akhkoa oti keirousin soi nun oi poimeneV sou oi hsan meq' hmwn en th erhmw kai ouk apekwlusamen autouV kai ouk eneteilameqa autoiV ouqen pasaV taV hmeraV ontwn autwn en karmhlw

8. erwthson ta paidaria sou kai apaggelousin soi kai euretwsan ta paidaria carin en ofqalmoiV sou oti ef' hmeran agaqhn hkomen doV dh o ean eurh h ceir sou tw uiw sou tw dauid

9. kai ercontai ta paidaria kai lalousin touV logouV toutouV proV nabal kata panta ta rhmata tauta en tw onomati dauid kai anephdhsen

10. kai apekriqh nabal toiV paisin dauid kai eipen tiV o dauid kai tiV o uioV iessai shmeron peplhqummenoi eisin oi douloi anacwrounteV ekastoV ek proswpou tou kuriou autou

11. kai lhmyomai touV artouV mou kai ton oinon mou kai ta qumata mou a tequka toiV keirousin mou ta probata kai dwsw auta andrasin oiV ouk oida poqen eisin

12. kai apestrafhsan ta paidaria dauid eiV odon autwn kai anestreyan kai hlqon kai anhggeilan tw dauid kata ta rhmata tauta

13. kai eipen dauid toiV andrasin autou zwsasqe ekastoV thn romfaian autou kai anebhsan opisw dauid wV tetrakosioi andreV kai oi diakosioi ekaqisan meta twn skeuwn

14. kai th abigaia gunaiki nabal aphggeilen en twn paidariwn legwn idou dauid apesteilen aggelouV ek thV erhmou euloghsai ton kurion hmwn kai exeklinen ap' autwn

15. kai oi andreV agaqoi hmin sfodra ouk apekwlusan hmaV oude eneteilanto hmin pasaV taV hmeraV aV hmen par' autoiV kai en tw einai hmaV en agrw

16. wV teicoV hsan peri hmaV kai thn nukta kai thn hmeran pasaV taV hmeraV aV hmeqa par' autoiV poimainonteV to poimnion

17. kai nun gnwqi kai ide ti su poihseiV oti suntetelestai h kakia eiV ton kurion hmwn kai eiV ton oikon autou kai outoV uioV loimoV kai ouk estin lalhsai proV auton

18. kai espeusen abigaia kai elaben diakosiouV artouV kai duo aggeia oinou kai pente probata pepoihmena kai pente oifi alfitou kai gomor en stafidoV kai diakosiaV palaqaV kai eqeto epi touV onouV

19. kai eipen toiV paidarioiV authV proporeuesqe emprosqen mou kai idou egw opisw umwn paraginomai kai tw andri authV ouk aphggeilen

20. kai egenhqh authV epibebhkuihV epi thn onon kai katabainoushV en skeph tou orouV kai idou dauid kai oi andreV autou katebainon eiV sunanthsin authV kai aphnthsen autoiV

21. kai dauid eipen iswV eiV adikon pefulaka panta ta autou en th erhmw kai ouk eneteilameqa labein ek pantwn twn autou ouqen kai antapedwken moi ponhra anti agaqwn

22. tade poihsai o qeoV tw dauid kai tade prosqeih ei upoleiyomai ek pantwn twn tou nabal ewV prwi ourounta proV toicon

23. kai eiden abigaia ton dauid kai espeusen kai katephdhsen apo thV onou kai epesen enwpion dauid epi proswpon authV kai prosekunhsen autw epi thn ghn

24. epi touV podaV autou kai eipen en emoi kurie mou h adikia lalhsatw dh h doulh sou eiV ta wta sou kai akouson thV doulhV sou logon

25. mh dh qesqw o kurioV mou kardian autou epi ton anqrwpon ton loimon touton oti kata to onoma autou outwV estin nabal onoma autw kai afrosunh met' autou kai egw h doulh sou ouk eidon ta paidaria sou a apesteilaV

26. kai nun kurie zh kurioV kai zh h yuch sou kaqwV ekwlusen se kurioV tou mh elqein eiV aima aqwon kai swzein thn ceira sou soi kai nun genointo wV nabal oi ecqroi sou kai oi zhtounteV tw kuriw mou kaka

27. kai nun labe thn eulogian tauthn hn enhnocen h doulh sou tw kuriw mou kai dwseiV toiV paidarioiV toiV paresthkosin tw kuriw mou

28. aron dh to anomhma thV doulhV sou oti poiwn poihsei kurioV tw kuriw mou oikon piston oti polemon kuriou o kurioV mou polemei kai kakia ouc eureqhsetai en soi pwpote

29. kai anasthsetai anqrwpoV katadiwkwn se kai zhtwn thn yuchn sou kai estai h yuch kuriou mou endedemenh en desmw thV zwhV para kuriw tw qew kai yuchn ecqrwn sou sfendonhseiV en mesw thV sfendonhV

30. kai estai oti poihsei kurioV tw kuriw mou panta osa elalhsen agaqa epi se kai enteleitai soi kurioV eiV hgoumenon epi israhl

31. kai ouk estai soi touto bdelugmoV kai skandalon tw kuriw mou ekceai aima aqwon dwrean kai swsai ceira kuriou mou autw kai agaqwsei kurioV tw kuriw mou kai mnhsqhsh thV doulhV sou agaqwsai auth

32. kai eipen dauid th abigaia euloghtoV kurioV o qeoV israhl oV apesteilen se shmeron en tauth eiV apanthsin mou

33. kai euloghtoV o tropoV sou kai euloghmenh su h apokwlusasa me shmeron en tauth mh elqein eiV aimata kai swsai ceira mou emoi

34. plhn oti zh kurioV o qeoV israhl oV apekwlusen me shmeron tou kakopoihsai se oti ei mh espeusaV kai paregenou eiV apanthsin moi tote eipa ei upoleifqhsetai tw nabal ewV fwtoV tou prwi ourwn proV toicon

35. kai elaben dauid ek ceiroV authV panta a eferen autw kai eipen auth anabhqi eiV eirhnhn eiV oikon sou blepe hkousa thV fwnhV sou kai hretisa to proswpon sou

36. kai paregenhqh abigaia proV nabal kai idou autw potoV en oikw autou wV potoV basilewV kai h kardia nabal agaqh ep' auton kai autoV mequwn ewV sfodra kai ouk aphggeilen autw rhma mikron h mega ewV fwtoV tou prwi

37. kai egeneto prwi wV exenhyen apo tou oinou nabal aphggeilen autw h gunh autou ta rhmata tauta kai enapeqanen h kardia autou en autw kai autoV ginetai wV liqoV

38. kai egeneto wsei deka hmerai kai epataxen kurioV ton nabal kai apeqanen

39. kai hkousen dauid kai eipen euloghtoV kurioV oV ekrinen thn krisin tou oneidismou mou ek ceiroV nabal kai ton doulon autou periepoihsato ek ceiroV kakwn kai thn kakian nabal apestreyen kurioV eiV kefalhn autou kai apesteilen dauid kai elalhsen peri abigaiaV labein authn eautw eiV gunaika

40. kai hlqon oi paideV dauid proV abigaian eiV karmhlon kai elalhsan auth legonteV dauid apesteilen hmaV proV se labein se autw eiV gunaika

41. kai anesth kai prosekunhsen epi thn ghn epi proswpon kai eipen idou h doulh sou eiV paidiskhn niyai podaV twn paidwn sou

42. kai anesth abigaia kai epebh epi thn onon kai pente korasia hkolouqoun auth kai eporeuqh opisw twn paidwn dauid kai ginetai autw eiV gunaika

43. kai thn acinaam elaben dauid ex iezrael kai amfoterai hsan autw gunaikeV

44. kai saoul edwken melcol thn qugatera autou thn gunaika dauid tw falti uiw laiV tw ek romma

“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina