1. kai wV sunetelesqh panta tauta exhlqen paV israhl oi eureqenteV en polesin iouda kai sunetriyan taV sthlaV kai exekoyan ta alsh kai katespasan ta uyhla kai touV bwmouV apo pashV thV ioudaiaV kai beniamin kai ex efraim kai apo manassh ewV eiV teloV kai epestreyan paV israhl ekastoV eiV thn klhronomian autou kai eiV taV poleiV autwn

2. kai etaxen ezekiaV taV efhmeriaV twn ierewn kai twn leuitwn kai taV efhmeriaV ekastou kata thn eautou leitourgian toiV iereusin kai toiV leuitaiV eiV thn olokautwsin kai eiV thn qusian tou swthriou kai ainein kai exomologeisqai kai leitourgein en taiV pulaiV en taiV aulaiV oikou kuriou

3. kai meriV tou basilewV ek twn uparcontwn autou eiV taV olokautwseiV thn prwinhn kai thn deilinhn kai olokautwseiV eiV sabbata kai eiV taV noumhniaV kai eiV taV eortaV taV gegrammenaV en tw nomw kuriou

4. kai eipen tw law toiV katoikousin en ierousalhm dounai thn merida twn ierewn kai twn leuitwn opwV katiscuswsin en th leitourgia oikou kuriou

5. kai wV prosetaxen ton logon epleonasan oi uioi israhl aparchn sitou kai oinou kai elaiou kai melitoV kai pan genhma agrou kai epidekata panta eiV plhqoV hnegkan

6. oi uioi israhl kai iouda kai oi katoikounteV en taiV polesin iouda kai autoi hnegkan epidekata moscwn kai probatwn kai epidekata aigwn kai hgiasan tw kuriw qew autwn kai eishnegkan kai eqhkan swrouV swrouV

7. en tw mhni tw tritw hrxanto oi swroi qemeliousqai kai en tw ebdomw mhni sunetelesqhsan

8. kai hlqen ezekiaV kai oi arconteV kai eidon touV swrouV kai huloghsan ton kurion kai ton laon autou israhl

9. kai epunqaneto ezekiaV twn ierewn kai twn leuitwn uper twn swrwn

10. kai eipen proV auton azariaV o iereuV o arcwn eiV oikon sadwk kai eipen ex ou hrktai h aparch feresqai eiV oikon kuriou efagomen kai epiomen kai katelipomen oti kurioV huloghsen ton laon autou kai katelipomen eti to plhqoV touto

11. kai eipen ezekiaV etoimasai pastoforia eiV oikon kuriou kai htoimasan

12. kai eishnegkan ekei taV aparcaV kai ta epidekata en pistei kai ep' autwn epistathV cwneniaV o leuithV kai semei o adelfoV autou diadecomenoV

13. kai iihl kai ozaziaV kai naeq kai asahl kai ierimwq kai iwzabaq kai elihl kai samacia kai maaq kai banaiaV kai oi uioi autou kaqestamenoi dia cwneniou kai semei tou adelfou autou kaqwV prosetaxen o basileuV ezekiaV kai azariaV o hgoumenoV oikou kuriou

14. kai kwrh o tou iemna o leuithV o pulwroV kata anatolaV epi twn domatwn dounai taV aparcaV kuriw kai ta agia twn agiwn

15. dia ceiroV odom kai beniamin kai ihsouV kai semei kai amariaV kai seconiaV dia ceiroV twn ierewn en pistei dounai toiV adelfoiV autwn kata taV efhmeriaV kata ton megan kai ton mikron

16. ektoV thV epigonhV twn arsenikwn apo trietouV kai epanw panti tw eisporeuomenw eiV oikon kuriou eiV logon hmerwn eiV hmeran eiV leitourgian efhmeriaiV diataxewV autwn

17. outoV o katalocismoV twn ierewn kat' oikouV patriwn kai oi leuitai en taiV efhmeriaiV autwn apo eikosaetouV kai epanw en diataxei

18. en katalociaiV en pash epigonh uiwn autwn kai qugaterwn autwn eiV pan to plhqoV oti en pistei hgnisan to agion

19. toiV uioiV aarwn toiV ierateuousin kai oi apo twn polewn autwn en pash polei kai polei andreV oi wnomasqhsan en onomati dounai merida panti arsenikw en toiV iereusin kai panti katariqmoumenw en toiV leuitaiV

20. kai epoihsen outwV ezekiaV en panti iouda kai epoihsen to kalon kai to euqeV enantion tou kuriou qeou autou

21. kai en panti ergw en w hrxato en ergasia en oikw kuriou kai en tw nomw kai en toiV prostagmasin exezhthsen ton qeon autou ex olhV yuchV autou kai epoihsen kai euodwqh

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina