1. toiV de osioiV sou megiston hn fwV wn fwnhn men akouonteV morfhn de ouc orwnteV oti men ou kakeinoi epeponqeisan emakarizon

2. oti d' ou blaptousin prohdikhmenoi hucaristoun kai tou dienecqhnai carin edeonto

3. anq' wn puriflegh stulon odhgon men agnwstou odoiporiaV hlion de ablabh filotimou xeniteiaV paresceV

4. axioi men gar ekeinoi sterhqhnai fwtoV kai fulakisqhnai skotei oi katakleistouV fulaxanteV touV uiouV sou di' wn hmellen to afqarton nomou fwV tw aiwni didosqai

5. bouleusamenouV d' autouV ta twn osiwn apokteinai nhpia kai enoV ekteqentoV teknou kai swqentoV eiV elegcon to autwn afeilw plhqoV teknwn kai omoqumadon apwlesaV en udati sfodrw

6. ekeinh h nux proegnwsqh patrasin hmwn ina asfalwV eidoteV oiV episteusan orkoiV epeuqumhswsin

7. prosedecqh upo laou sou swthria men dikaiwn ecqrwn de apwleia

8. w gar etimwrhsw touV upenantiouV toutw hmaV proskalesamenoV edoxasaV

9. krufh gar equsiazon osioi paideV agaqwn kai ton thV qeiothtoV nomon en omonoia dieqento twn autwn omoiwV kai agaqwn kai kindunwn metalhmyesqai touV agiouV paterwn hdh proanamelponteV ainouV

10. anthcei d' asumfwnoV ecqrwn h boh kai oiktra diefereto fwnh qrhnoumenwn paidwn

11. omoia de dikh douloV ama despoth kolasqeiV kai dhmothV basilei ta auta pascwn

12. omoqumadon de panteV en eni onomati qanatou nekrouV eicon anariqmhtouV oude gar proV to qayai oi zwnteV hsan ikanoi epei proV mian rophn h entimotera genesiV autwn diefqarto

13. panta gar apistounteV dia taV farmakeiaV epi tw twn prwtotokwn oleqrw wmologhsan qeou uion laon einai

14. hsucou gar sighV periecoushV ta panta kai nuktoV en idiw tacei mesazoushV

15. o pantodunamoV sou logoV ap' ouranwn ek qronwn basileiwn apotomoV polemisthV eiV meson thV oleqriaV hlato ghV xifoV oxu thn anupokriton epitaghn sou ferwn

16. kai staV eplhrwsen ta panta qanatou kai ouranou men hpteto bebhkei d' epi ghV

17. tote paracrhma fantasiai men oneirwn deinwn exetaraxan autouV foboi de epesthsan adokhtoi

18. kai alloV allach rifeiV hmiqnhtoV di' hn eqnhskon aitian enefanizen

19. oi gar oneiroi qorubhsanteV autouV touto proemhnusan ina mh agnoounteV di' o kakwV pascousin apolwntai

20. hyato de kai dikaiwn peira qanatou kai qrausiV en erhmw egeneto plhqouV all' ouk epi polu emeinen h orgh

21. speusaV gar anhr amemptoV proemachsen to thV idiaV leitourgiaV oplon proseuchn kai qumiamatoV exilasmon komisaV antesth tw qumw kai peraV epeqhke th sumfora deiknuV oti soV estin qerapwn

22. enikhsen de ton colon ouk iscui tou swmatoV ouc oplwn energeia alla logw ton kolazonta upetaxen orkouV paterwn kai diaqhkaV upomnhsaV

23. swrhdon gar hdh peptwkotwn ep' allhlwn nekrwn metaxu staV anekoye thn orghn kai diescisen thn proV touV zwntaV odon

24. epi gar podhrouV endumatoV hn oloV o kosmoV kai paterwn doxai epi tetrasticou liqwn glufhV kai megalwsunh sou epi diadhmatoV kefalhV autou

25. toutoiV eixen o oleqreuwn tauta de efobhqh hn gar monh h peira thV orghV ikanh

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina