1. kreisswn ateknia meta arethV aqanasia gar estin en mnhmh authV oti kai para qew ginwsketai kai para anqrwpoiV

2. parousan te mimountai authn kai poqousin apelqousan kai en tw aiwni stefanhforousa pompeuei ton twn amiantwn aqlwn agwna nikhsasa

3. polugonon de asebwn plhqoV ou crhsimeusei kai ek noqwn mosceumatwn ou dwsei rizan eiV baqoV oude asfalh basin edrasei

4. kan gar en kladoiV proV kairon anaqalh episfalwV bebhkota upo anemou saleuqhsetai kai upo biaV anemwn ekrizwqhsetai

5. periklasqhsontai klwneV atelestoi kai o karpoV autwn acrhstoV awroV eiV brwsin kai eiV ouqen epithdeioV

6. ek gar anomwn upnwn tekna gennwmena martureV eisin ponhriaV kata gonewn en exetasmw autwn

7. dikaioV de ean fqash teleuthsai en anapausei estai

8. ghraV gar timion ou to polucronion oude ariqmw etwn memetrhtai

9. polia de estin fronhsiV anqrwpoiV kai hlikia ghrwV bioV akhlidwtoV

10. euarestoV qew genomenoV hgaphqh kai zwn metaxu amartwlwn meteteqh

11. hrpagh mh kakia allaxh sunesin autou h doloV apathsh yuchn autou

12. baskania gar faulothtoV amauroi ta kala kai rembasmoV epiqumiaV metalleuei noun akakon

13. teleiwqeiV en oligw eplhrwsen cronouV makrouV

14. aresth gar hn kuriw h yuch autou dia touto espeusen ek mesou ponhriaV oi de laoi idonteV kai mh nohsanteV mhde qenteV epi dianoia to toiouto

15. oti cariV kai eleoV en toiV eklektoiV autou kai episkoph en toiV osioiV autou

16. katakrinei de dikaioV kamwn touV zwntaV asebeiV kai neothV telesqeisa tacewV polueteV ghraV adikou

17. oyontai gar teleuthn sofou kai ou nohsousin ti ebouleusato peri autou kai eiV ti hsfalisato auton o kurioV

18. oyontai kai exouqenhsousin autouV de o kurioV ekgelasetai

19. kai esontai meta touto eiV ptwma atimon kai eiV ubrin en nekroiV di' aiwnoV oti rhxei autouV afwnouV prhneiV kai saleusei autouV ek qemeliwn kai ewV escatou cerswqhsontai kai esontai en odunh kai h mnhmh autwn apoleitai

20. eleusontai en sullogismw amarthmatwn autwn deiloi kai elegxei autouV ex enantiaV ta anomhmata autwn

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina