1. wdh twn anabaqmwn mnhsqhti kurie tou dauid kai pashV thV prauthtoV autou

2. wV wmosen tw kuriw huxato tw qew iakwb

3. ei eiseleusomai eiV skhnwma oikou mou ei anabhsomai epi klinhV strwmnhV mou

4. ei dwsw upnon toiV ofqalmoiV mou kai toiV blefaroiV mou nustagmon kai anapausin toiV krotafoiV mou

5. ewV ou eurw topon tw kuriw skhnwma tw qew iakwb

6. idou hkousamen authn en efraqa euromen authn en toiV pedioiV tou drumou

7. eiseleusomeqa eiV ta skhnwmata autou proskunhsomen eiV ton topon ou esthsan oi podeV autou

8. anasthqi kurie eiV thn anapausin sou su kai h kibwtoV tou agiasmatoV sou

9. oi iereiV sou endusontai dikaiosunhn kai oi osioi sou agalliasontai

10. eneken dauid tou doulou sou mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou

11. wmosen kurioV tw dauid alhqeian kai ou mh aqethsei authn ek karpou thV koiliaV sou qhsomai epi ton qronon sou

12. ean fulaxwntai oi uioi sou thn diaqhkhn mou kai ta marturia mou tauta a didaxw autouV kai oi uioi autwn ewV tou aiwnoV kaqiountai epi tou qronou sou

13. oti exelexato kurioV thn siwn hretisato authn eiV katoikian eautw

14. auth h katapausiV mou eiV aiwna aiwnoV wde katoikhsw oti hretisamhn authn

15. thn qhran authV eulogwn euloghsw touV ptwcouV authV cortasw artwn

16. touV iereiV authV endusw swthrian kai oi osioi authV agalliasei agalliasontai

17. ekei exanatelw keraV tw dauid htoimasa lucnon tw cristw mou

18. touV ecqrouV autou endusw aiscunhn epi de auton exanqhsei to agiasma mou

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina