1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Izdaj Izraelcima naredbu i reci im: 'Kad uðete u kanaansku zemlju, ta æe vam zemlja pripasti u baštinu, zemlja kanaanska sa svojim granicama.

3. Južna strana protezat æe vam se od pustinje Sina uz Edom. Južna æe vam granica poèeti s kraja Slanog mora na istoènoj strani.

4. Onda æe vam granica skrenuti na jug, prema Akrabimskoj strmini, i nastaviti se preko Sina. Doprijet æe na jugu do Kadeš Barnee; zatim æe izaæi prema Hasar Adaru i nastaviti se do Asmone.

5. Od Asmone granica æe skrenuti prema Egipatskom potoku i izaæi æe na more.

6. Zapadna granica bit æe vam Veliko more; neka vam je to granica prema zapadu.

7. A ovo æe vam biti sjeverna granica: od Velikog mora povucite crtu na brdo Hor;

8. s brda Hora onda potegnite crtu do ulaza u Hamat; završetak granice bit æe Sedada.

9. Onda æe se granica protegnuti do Zifrona i završiti u Hasar Enanu. To æe vam biti sjeverna granica.

10. Za svoju istoènu granicu povucite crtu od Hasar Enana do Šefama.

11. Granica æe se spuštati od Šefama do Rible, istoèno od Ajina. Odande æe se granica spustiti i doprijeti do istoène obale Kineretskog jezera.

12. Iza toga spustit æe se granica niz Jordan da završi u Slanome moru. To æe biti vaša zemlja sa svojim granicama naokolo.'"

13. Tada Mojsije naredi Izraelcima: "To je zemlja koju æete kockom dobiti u baštinu, a za koju je zapovjedio Jahve da je dobije devet plemena i polovica jednog plemena.

14. Jer pleme Rubenovaca prema svojim porodicama, zatim pleme Gadovaca prema svojim porodicama veæ primiše svoju baštinu, kao što je svoju baštinu primila i polovica plemena Manašeova.

15. Ta dva plemena i pol primila su svoje baštine s one strane Jordana, nasuprot Jerihonu, s istoène strane."

16. Jahve reèe Mojsiju:

17. "Ovo su imena ljudi koji æe vam zemlju podijeliti: sveæenik Eleazar i Nunov sin Jošua;

18. i od svakoga plemena uzmi po jednoga glavara za razdiobu zemlje.

19. Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina;

20. Šemuel, sin Amihudov, od plemena Šimunova;

21. Elidad, sin Kislonov, od plemena Benjaminova;

22. knez Buki, sin Joglijev, od plemena Danovaca.

23. Od sinova Josipovih: knez Haniel, sin Efodov, od plemena Manašeovaca;

24. knez Kemuel, sin Šiftanov, od plemena Efrajimovaca;

25. knez Elisafan, sin Parnakov, od plemena Zebulunovaca;

26. knez Paltiel, sin Azanov, od plemena Jisakarovaca;

27. knez Ahihud, sin Šelomijev, od plemena Ašerovaca;

28. knez Pedahel, sin Amihudov, od plemena Naftalijevaca."

29. To su oni kojima je Jahve naložio da Izraelcima izdijele baštinu u zemlji kanaanskoj.

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina