Talált 2060 Eredmények: neka

 • Sedam dana ne smije biti kvasca u vašim domovima. Tko bi god jeo bilo što ukvasano, taj neka se ukloni iz izraelske zajednice, bio stranac ili domorodac. (Knjiga Izlaska 12, 19)

 • Onda uzmite kitu izopa, zamoèite je u krv što je u zdjeli i poškropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika. Neka nitko ne izlazi preko kuænih vrata do jutra. (Knjiga Izlaska 12, 22)

 • Reèe Jahve Mojsiju i Aronu: "Neka je ovo pravilo za pashalnu žrtvu: ni jedan stranac ne smije od nje jesti! (Knjiga Izlaska 12, 43)

 • Sva zajednica Izraelaca neka je prikazuje! (Knjiga Izlaska 12, 47)

 • Ako bi stranac koji meðu vama boravi htio svetkovati Pashu u èast Jahvi, svi se njegovi muški moraju obrezati. Tek tada neka pristupi i slavi je, jer je tada kao i domorodac zemlje. Ali neobrezani ne smije od nje jesti. (Knjiga Izlaska 12, 48)

 • Neka vrijedi isto pravilo za domoroca i pridošlicu koji meðu vama boravi." (Knjiga Izlaska 12, 49)

 • A onda Mojsije reèe narodu: "Sjeæajte se ovoga dana u koji ste izbavljeni iz Egipta, iz kuæe ropstva, jer vas Jahve izbavi odande svojom jakom mišicom. Ukvasani kruh neka se ne jede! (Knjiga Izlaska 13, 3)

 • sedam dana jedi nekvasan kruh, a sedmoga dana neka se slavi svetkovina u èast Jahvi. (Knjiga Izlaska 13, 6)

 • Sedam dana neka se jede nekvasan kruh; ukvasanog kruha neka ne bude kod tebe; i neka se nigdje ne vidi kvasac na tvome podruèju. (Knjiga Izlaska 13, 7)

 • Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome èelu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta. (Knjiga Izlaska 13, 9)

 • Neka ti to bude kao znak na tvojoj ruci i kao znamenje posred èela da nas je rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta." (Knjiga Izlaska 13, 16)

 • Neka znaju Egipæani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima." (Knjiga Izlaska 14, 18)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina