Talált 866 Eredmények: Tauta

 • meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra (Gênesis 15, 1)

 • elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhloiV ta de ornea ou dieilen (Gênesis 15, 10)

 • to de eqnoV w ean douleuswsin krinw egw meta de tauta exeleusontai wde meta aposkeuhV pollhV (Gênesis 15, 14)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • th de sarra eipen idou dedwka cilia didracma tw adelfw sou tauta estai soi eiV timhn tou proswpou sou kai pasaiV taiV meta sou kai panta alhqeuson (Gênesis 20, 16)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legonteV idou tetoken melca kai auth uiouV nacwr tw adelfw sou (Gênesis 22, 20)

 • meta tauta eqayen abraam sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti mambrh auth estin cebrwn en th gh canaan (Gênesis 23, 19)

 • kai dramousa h paiV aphggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 24, 28)

 • eipan de oi adelfoi authV kai h mhthr meinatw h parqenoV meq' hmwn hmeraV wsei deka kai meta tauta apeleusetai (Gênesis 24, 55)

 • tauta de ta eth hmerwn zwhV abraam osa ezhsen ekaton ebdomhkonta pente eth (Gênesis 25, 7)

 • kai tauta ta onomata twn uiwn ismahl kat' onoma twn genewn autou prwtotokoV ismahl nabaiwq kai khdar kai nabdehl kai massam (Gênesis 25, 13)


“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina