Trouvé 866 Résultats pour: Tauta

 • meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra (Gênesis 15, 1)

 • elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhloiV ta de ornea ou dieilen (Gênesis 15, 10)

 • to de eqnoV w ean douleuswsin krinw egw meta de tauta exeleusontai wde meta aposkeuhV pollhV (Gênesis 15, 14)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • th de sarra eipen idou dedwka cilia didracma tw adelfw sou tauta estai soi eiV timhn tou proswpou sou kai pasaiV taiV meta sou kai panta alhqeuson (Gênesis 20, 16)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legonteV idou tetoken melca kai auth uiouV nacwr tw adelfw sou (Gênesis 22, 20)

 • meta tauta eqayen abraam sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti mambrh auth estin cebrwn en th gh canaan (Gênesis 23, 19)

 • kai dramousa h paiV aphggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 24, 28)

 • eipan de oi adelfoi authV kai h mhthr meinatw h parqenoV meq' hmwn hmeraV wsei deka kai meta tauta apeleusetai (Gênesis 24, 55)

 • tauta de ta eth hmerwn zwhV abraam osa ezhsen ekaton ebdomhkonta pente eth (Gênesis 25, 7)

 • kai tauta ta onomata twn uiwn ismahl kat' onoma twn genewn autou prwtotokoV ismahl nabaiwq kai khdar kai nabdehl kai massam (Gênesis 25, 13)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina