Talált 1603 Eredmények: umwn

 • eipen de autoiV iwshf ferete ta kthnh umwn kai dwsw umin artouV anti twn kthnwn umwn ei ekleloipen to argurion (Gênesis 47, 16)

 • eipen de iwshf pasi toiV aiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn (Gênesis 47, 23)

 • kai estai ta genhmata authV dwsete to pempton meroV tw faraw ta de tessara merh estai umin autoiV eiV sperma th gh kai eiV brwsin umin kai pasin toiV en toiV oikoiV umwn (Gênesis 47, 24)

 • eipen de israhl tw iwshf idou egw apoqnhskw kai estai o qeoV meq' umwn kai apostreyei umaV eiV thn ghn twn paterwn umwn (Gênesis 48, 21)

 • aqroisqhte kai akousate uioi iakwb akousate israhl tou patroV umwn (Gênesis 49, 2)

 • epeidh de parhlqon ai hmerai tou penqouV elalhsen iwshf proV touV dunastaV faraw legwn ei euron carin enantion umwn lalhsate peri emou eiV ta wta faraw legonteV (Gênesis 50, 4)

 • kai eipen autoiV mh fobeisqe egw diaqreyw umaV kai taV oikiaV umwn kai parekalesen autouV kai elalhsen autwn eiV thn kardian (Gênesis 50, 21)

 • kai wrkisen iwshf touV uiouV israhl legwn en th episkoph h episkeyetai umaV o qeoV kai sunanoisete ta osta mou enteuqen meq' umwn (Gênesis 50, 25)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon idou egw eleusomai proV touV uiouV israhl kai erw proV autouV o qeoV twn paterwn umwn apestalken me proV umaV erwthsousin me ti onoma autw ti erw proV autouV (Êxodo 3, 13)

 • kai eipen o qeoV palin proV mwushn outwV ereiV toiV uioiV israhl kurioV o qeoV twn paterwn umwn qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb apestalken me proV umaV touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneaiV (Êxodo 3, 15)

 • elqwn oun sunagage thn gerousian twn uiwn israhl kai ereiV proV autouV kurioV o qeoV twn paterwn umwn wptai moi qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb legwn episkoph epeskemmai umaV kai osa sumbebhken umin en aiguptw (Êxodo 3, 16)

 • aithsei gunh para geitonoV kai suskhnou authV skeuh argura kai crusa kai imatismon kai epiqhsete epi touV uiouV umwn kai epi taV qugateraV umwn kai skuleusete touV aiguptiouV (Êxodo 3, 22)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina