1. uioi este kuriou tou qeou umwn ou foibhsete ouk epiqhsete falakrwma ana meson twn ofqalmwn umwn epi nekrw

2. oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou kai se exelexato kurioV o qeoV sou genesqai se autw laon periousion apo pantwn twn eqnwn twn epi proswpou thV ghV

3. ou fagesqe pan bdelugma

4. tauta ta kthnh a fagesqe moscon ek bown kai amnon ek probatwn kai cimaron ex aigwn

5. elafon kai dorkada kai boubalon kai tragelafon kai pugargon oruga kai kamhlopardalin

6. pan kthnoV dichloun oplhn kai onucisthraV onucizon duo chlwn kai anagon mhrukismon en toiV kthnesin tauta fagesqe

7. kai tauta ou fagesqe apo twn anagontwn mhrukismon kai apo twn dichlountwn taV oplaV kai onucizontwn onucisthraV ton kamhlon kai dasupoda kai coirogrullion oti anagousin mhrukismon kai oplhn ou dichlousin akaqarta tauta umin estin

8. kai ton un oti dichlei oplhn touto kai onucizei onucaV oplhV kai touto mhrukismon ou marukatai akaqarton touto umin apo twn krewn autwn ou fagesqe kai twn qnhsimaiwn autwn ouc ayesqe

9. kai tauta fagesqe apo pantwn twn en toiV udasin panta osa estin en autoiV pterugia kai lepideV fagesqe

10. kai panta osa ouk estin autoiV pterugia kai lepideV ou fagesqe akaqarta umin estin

11. pan orneon kaqaron fagesqe

12. kai tauta ou fagesqe ap' autwn ton aeton kai ton grupa kai ton aliaieton

13. kai ton gupa kai ton iktina kai ta omoia autw

14. kai panta koraka kai ta omoia autw

15. kai strouqon kai glauka kai laron

16. kai erwdion kai kuknon kai ibin

17. kai katarakthn kai ieraka kai ta omoia autw kai epopa kai nuktikoraka

18. kai pelekana kai caradrion kai ta omoia autw kai porfuriwna kai nukterida

19. panta ta erpeta twn peteinwn akaqarta tauta estin umin ou fagesqe ap' autwn

20. pan peteinon kaqaron fagesqe

21. pan qnhsimaion ou fagesqe tw paroikw tw en taiV polesin sou doqhsetai kai fagetai h apodwsh tw allotriw oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou

22. dekathn apodekatwseiV pantoV genhmatoV tou spermatoV sou to genhma tou agrou sou eniauton kat' eniauton

23. kai fagh auto enanti kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oisete ta epidekata tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou ina maqhV fobeisqai kurion ton qeon sou pasaV taV hmeraV

24. ean de makran genhtai apo sou h odoV kai mh dunh anaferein auta oti makran apo sou o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oti euloghsei se kurioV o qeoV sou

25. kai apodwsh auta arguriou kai lhmyh to argurion en taiV cersin sou kai poreush eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou auton

26. kai dwseiV to argurion epi pantoV ou ean epiqumh h yuch sou epi bousi h epi probatoiV epi oinw h epi sikera h epi pantoV ou ean epiqumh h yuch sou kai fagh ekei enantion kuriou tou qeou sou kai eufranqhsh su kai o oikoV sou

27. kai o leuithV o en taiV polesin sou oti ouk estin autw meriV oude klhroV meta sou

28. meta tria eth exoiseiV pan to epidekaton twn genhmatwn sou en tw eniautw ekeinw qhseiV auto en taiV polesin sou

29. kai eleusetai o leuithV oti ouk estin autw meriV oude klhroV meta sou kai o proshlutoV kai o orfanoV kai h chra h en taiV polesin sou kai fagontai kai emplhsqhsontai ina euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasin toiV ergoiV oiV ean poihV

“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina