1. kai epistrafenteV anebhmen odon thn eiV basan kai exhlqen wg basileuV thV basan eiV sunanthsin hmin autoV kai paV o laoV autou eiV polemon eiV edrain

2. kai eipen kurioV proV me mh fobhqhV auton oti eiV taV ceiraV sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseiV autw wsper epoihsaV shwn basilei twn amorraiwn oV katwkei en esebwn

3. kai paredwken auton kurioV o qeoV hmwn eiV taV ceiraV hmwn kai ton wg basilea thV basan kai panta ton laon autou kai epataxamen auton ewV tou mh katalipein autou sperma

4. kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw ouk hn poliV hn ouk elabomen par' autwn exhkonta poleiV panta ta pericwra argob basileiaV wg en basan

5. pasai poleiV ocurai teich uyhla pulai kai mocloi plhn twn polewn twn ferezaiwn twn pollwn sfodra

6. exwleqreusamen autouV wsper epoihsamen ton shwn basilea esebwn kai exwleqreusamen pasan polin exhV kai taV gunaikaV kai ta paidia

7. kai panta ta kthnh kai ta skula twn polewn epronomeusamen eautoiV

8. kai elabomen en tw kairw ekeinw thn ghn ek ceirwn duo basilewn twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou apo tou ceimarrou arnwn kai ewV aermwn

9. oi foinikeV eponomazousin to aermwn saniwr kai o amorraioV epwnomasen auto sanir

10. pasai poleiV miswr kai pasa galaad kai pasa basan ewV selca kai edrain poleiV basileiaV tou wg en th basan

11. oti plhn wg basileuV basan kateleifqh apo twn rafain idou h klinh autou klinh sidhra idou auth en th akra twn uiwn ammwn ennea phcwn to mhkoV authV kai tessarwn phcwn to euroV authV en phcei androV

12. kai thn ghn ekeinhn eklhronomhsamen en tw kairw ekeinw apo arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou arnwn kai to hmisu orouV galaad kai taV poleiV autou edwka tw roubhn kai tw gad

13. kai to kataloipon tou galaad kai pasan thn basan basileian wg edwka tw hmisei fulhV manassh kai pasan pericwron argob pasan thn basan ekeinhn gh rafain logisqhsetai

14. kai iair uioV manassh elaben pasan thn pericwron argob ewV twn oriwn gargasi kai omacaqi epwnomasen autaV epi tw onomati autou thn basan auwq iair ewV thV hmeraV tauthV

15. kai tw macir edwka thn galaad

16. kai tw roubhn kai tw gad dedwka apo thV galaad ewV ceimarrou arnwn meson tou ceimarrou orion kai ewV tou iabok o ceimarrouV orion toiV uioiV amman

17. kai h araba kai o iordanhV orion macanareq kai ewV qalasshV araba qalasshV alukhV upo ashdwq thn fasga anatolwn

18. kai eneteilamhn umin en tw kairw ekeinw legwn kurioV o qeoV umwn edwken umin thn ghn tauthn en klhrw enoplisamenoi proporeuesqe pro proswpou twn adelfwn umwn uiwn israhl paV dunatoV

19. plhn ai gunaikeV umwn kai ta tekna umwn kai ta kthnh umwn oida oti polla kthnh umin katoikeitwsan en taiV polesin umwn aiV edwka umin

20. ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai kataklhronomhsousin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV en tw peran tou iordanou kai epanastrafhsesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn edwka umin

21. kai tw ihsoi eneteilamhn en tw kairw ekeinw legwn oi ofqalmoi umwn ewrakasin panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn toiV dusi basileusi toutoiV outwV poihsei kurioV o qeoV hmwn pasaV taV basileiaV ef' aV su diabaineiV ekei

22. ou fobhqhsesqe oti kurioV o qeoV hmwn autoV polemhsei peri umwn

23. kai edehqhn kuriou en tw kairw ekeinw legwn

24. kurie kurie su hrxw deixai tw sw qeraponti thn iscun sou kai thn dunamin sou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon tiV gar estin qeoV en tw ouranw h epi thV ghV ostiV poihsei kaqa su epoihsaV kai kata thn iscun sou

25. diabaV oun oyomai thn ghn thn agaqhn tauthn thn ousan peran tou iordanou to oroV touto to agaqon kai ton antilibanon

26. kai upereiden kurioV eme eneken umwn kai ouk eishkousen mou kai eipen kurioV proV me ikanousqw soi mh prosqhV eti lalhsai ton logon touton

27. anabhqi epi korufhn lelaxeumenou kai anableyaV toiV ofqalmoiV kata qalassan kai borran kai liba kai anatolaV kai ide toiV ofqalmoiV sou oti ou diabhsh ton iordanhn touton

28. kai enteilai ihsoi kai katiscuson auton kai parakaleson auton oti outoV diabhsetai pro proswpou tou laou toutou kai autoV kataklhronomhsei autoiV thn ghn hn ewrakaV

29. kai enekaqhmeqa en naph sunegguV oikou fogwr

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina