1. kai en etei deuterw kai ebdomhkostw kai ekatostw sunhgagen dhmhtrioV o basileuV taV dunameiV autou kai eporeuqh eiV mhdian tou epispasasqai bohqeian eautw opwV polemhsh ton trufwna

2. kai hkousen arsakhV o basileuV thV persidoV kai mhdiaV oti eishlqen dhmhtrioV eiV ta oria autou kai apesteilen ena twn arcontwn autou sullabein auton zwnta

3. kai eporeuqh kai epataxen thn parembolhn dhmhtriou kai sunelaben auton kai hgagen auton proV arsakhn kai eqeto auton en fulakh

4. kai hsucasen h gh iouda pasaV taV hmeraV simwnoV kai ezhthsen agaqa tw eqnei autou kai hresen autoiV h exousia autou kai h doxa autou pasaV taV hmeraV

5. kai meta pashV thV doxhV autou elaben thn iopphn eiV limena kai epoihsen eisodon taiV nhsoiV thV qalasshV

6. kai eplatunen ta oria tw eqnei autou kai ekrathsen thV cwraV

7. kai sunhgagen aicmalwsian pollhn kai ekurieusen gazarwn kai baiqsourwn kai thV akraV kai exhren taV akaqarsiaV ex authV kai ouk hn o antikeimenoV autw

8. kai hsan gewrgounteV thn ghn autwn met' eirhnhV kai h gh edidou ta genhmata authV kai ta xula twn pediwn ton karpon autwn

9. presbuteroi en taiV plateiaiV ekaqhnto panteV peri agaqwn ekoinologounto kai oi neaniskoi enedusanto doxaV kai stolaV polemou

10. taiV polesin ecorhghsen brwmata kai etaxen autaV en skeuesin ocurwsewV ewV otou wnomasqh to onoma thV doxhV autou ewV akrou ghV

11. epoihsen eirhnhn epi thV ghV kai eufranqh israhl eufrosunhn megalhn

12. kai ekaqisen ekastoV upo thn ampelon autou kai thn sukhn autou kai ouk hn o ekfobwn autouV

13. kai exelipen polemwn autouV epi thV ghV kai oi basileiV sunetribhsan en taiV hmeraiV ekeinaiV

14. kai esthrisen pantaV touV tapeinouV tou laou autou ton nomon exezhthsen kai exhren panta anomon kai ponhron

15. ta agia edoxasen kai eplhqunen ta skeuh twn agiwn

16. kai hkousqh en rwmh oti apeqanen iwnaqan kai ewV sparthV kai eluphqhsan sfodra

17. wV de hkousan oti simwn o adelfoV autou gegonen arciereuV ant' autou kai autoV epikratei thV cwraV kai twn polewn twn en auth

18. egrayan proV auton deltoiV calkaiV tou ananewsasqai proV auton filian kai summacian hn esthsan proV ioudan kai iwnaqan touV adelfouV autou

19. kai anegnwsqhsan enwpion thV ekklhsiaV en ierousalhm

20. kai touto to antigrafon twn epistolwn wn apesteilan oi spartiatai spartiatwn arconteV kai h poliV simwni ierei megalw kai toiV presbuteroiV kai toiV iereusin kai tw loipw dhmw twn ioudaiwn adelfoiV cairein

21. oi presbeutai oi apostalenteV proV ton dhmon hmwn aphggeilan hmin peri thV doxhV umwn kai timhV kai hufranqhmen epi th efodw autwn

22. kai anegrayamen ta up' autwn eirhmena en taiV boulaiV tou dhmou outwV noumhnioV antiocou kai antipatroV iasonoV presbeutai ioudaiwn hlqon proV hmaV ananeoumenoi thn proV hmaV filian

23. kai hresen tw dhmw epidexasqai touV andraV endoxwV kai tou qesqai to antigrafon twn logwn autwn en toiV apodedeigmenoiV tw dhmw biblioiV tou mnhmosunon ecein ton dhmon twn spartiatwn to de antigrafon toutwn egrayan simwni tw arcierei

24. meta tauta apesteilen simwn ton noumhnion eiV rwmhn econta aspida crushn megalhn olkhn mnwn ciliwn eiV to sthsai proV autouV thn summacian

25. wV de hkousen o dhmoV twn logwn toutwn eipan tina carin apodwsomen simwni kai toiV uioiV autou

26. esthrisen gar autoV kai oi adelfoi autou kai o oikoV tou patroV autou kai epolemhsen touV ecqrouV israhl ap' autwn kai esthsan autw eleuqerian kai kategrayan en deltoiV calkaiV kai eqento en sthlaiV en orei siwn

27. kai touto to antigrafon thV grafhV oktwkaidekath eloul etouV deuterou kai ebdomhkostou kai ekatostou kai touto triton etoV epi simwnoV arcierewV megalou en asaramel

28. epi sunagwghV megalhV ierewn kai laou kai arcontwn eqnouV kai twn presbuterwn thV cwraV egnwrisen hmin

29. epei pollakiV egenhqhsan polemoi en th cwra simwn de uioV mattaqiou iereuV twn uiwn iwarib kai oi adelfoi autou edwkan autouV tw kindunw kai antesthsan toiV upenantioiV tou eqnouV autwn opwV staqh ta agia autwn kai o nomoV kai doxh megalh edoxasan to eqnoV autwn

30. kai hqroisen iwnaqan to eqnoV autwn kai egenhqh autoiV arciereuV kai proseteqh proV ton laon autou

31. kai eboulhqhsan oi ecqroi autwn embateusai eiV thn cwran autwn kai ekteinai ceiraV epi ta agia autwn

32. tote antesth simwn kai epolemhse peri tou eqnouV autou kai edapanhsen crhmata polla twn eautou kai oplodothsen touV andraV thV dunamewV tou eqnouV autou kai edwken autoiV oywnia

33. kai wcurwsen taV poleiV thV ioudaiaV kai thn baiqsouran thn epi twn oriwn thV ioudaiaV ou hn ta opla twn polemiwn to proteron kai eqeto ekei frouran andraV ioudaiouV

34. kai iopphn wcurwsen thn epi thV qalasshV kai thn gazaran thn epi twn oriwn azwtou en h wkoun oi polemioi to proteron kai katwkisen ekei ioudaiouV kai osa epithdeia hn proV th toutwn epanorqwsei eqeto en autoiV

35. kai eiden o laoV thn pistin tou simwnoV kai thn doxan hn ebouleusato poihsai tw eqnei autou kai eqento auton hgoumenon autwn kai arcierea dia to auton pepoihkenai panta tauta kai thn dikaiosunhn kai thn pistin hn sunethrhsen tw eqnei autou kai exezhthsen panti tropw uywsai ton laon autou

36. kai en taiV hmeraiV autou euodwqh en taiV cersin autou tou exarqhnai ta eqnh ek thV cwraV autwn kai touV en th polei dauid touV en ierousalhm oi epoihsan autoiV akran ex hV exeporeuonto kai emiainon kuklw twn agiwn kai epoioun plhghn megalhn en th agneia

37. kai katwkisen en auth andraV ioudaiouV kai wcurwsen authn proV asfaleian thV cwraV kai thV polewV kai uywsen ta teich thV ierousalhm

38. kai o basileuV dhmhtrioV esthsen autw thn arcierwsunhn kata tauta

39. kai epoihsen auton twn filwn autou kai edoxasen auton doxh megalh

40. hkousen gar oti proshgoreuntai oi ioudaioi upo rwmaiwn filoi kai summacoi kai adelfoi kai oti aphnthsan toiV presbeutaiV simwnoV endoxwV

41. kai oti oi ioudaioi kai oi iereiV eudokhsan tou einai autwn simwna hgoumenon kai arcierea eiV ton aiwna ewV tou anasthnai profhthn piston

42. kai tou einai ep' autwn strathgon kai opwV melh autw peri twn agiwn kaqistanai di' autou epi twn ergwn autwn kai epi thV cwraV kai epi twn oplwn kai epi twn ocurwmatwn

43. kai opwV melh autw peri twn agiwn kai opwV akouhtai upo pantwn kai opwV grafwntai epi tw onomati autou pasai suggrafai en th cwra kai opwV periballhtai porfuran kai crusoforh

44. kai ouk exestai ouqeni tou laou kai twn ierewn aqethsai ti toutwn kai anteipein toiV up' autou rhqhsomenoiV kai episustreyai sustrofhn en th cwra aneu autou kai periballesqai porfuran kai emporpousqai porphn crushn

45. oV d' an para tauta poihsh h aqethsh ti toutwn enocoV estai

46. kai eudokhsen paV o laoV qesqai simwni poihsai kata touV logouV toutouV

47. kai epedexato simwn kai eudokhsen arcierateuein kai einai strathgoV kai eqnarchV twn ioudaiwn kai ierewn kai tou prostathsai pantwn

48. kai thn grafhn tauthn eipon qesqai en deltoiV calkaiV kai sthsai autaV en peribolw twn agiwn en topw epishmw

49. ta de antigrafa autwn qesqai en tw gazofulakiw opwV ech simwn kai oi uioi autou

“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina