1. kai dauid parhlqen bracu ti apo thV rowV kai idou siba to paidarion memfibosqe eiV apanthn autou kai zeugoV onwn episesagmenwn kai ep' autoiV diakosioi artoi kai ekaton stafideV kai ekaton foinikeV kai nebel oinou

2. kai eipen o basileuV proV siba ti tauta soi kai eipen siba ta upozugia th oikia tou basilewV tou epikaqhsqai kai oi artoi kai oi foinikeV eiV brwsin toiV paidarioiV kai o oinoV piein toiV eklelumenoiV en th erhmw

3. kai eipen o basileuV kai pou o uioV tou kuriou sou kai eipen siba proV ton basilea idou kaqhtai en ierousalhm oti eipen shmeron epistreyousin moi o oikoV israhl thn basileian tou patroV mou

4. kai eipen o basileuV tw siba idou soi panta osa estin tw memfibosqe kai eipen siba proskunhsaV euroimi carin en ofqalmoiV sou kurie mou basileu

5. kai hlqen o basileuV dauid ewV baourim kai idou ekeiqen anhr exeporeueto ek suggeneiaV oikou saoul kai onoma autw semei uioV ghra exhlqen ekporeuomenoV kai katarwmenoV

6. kai liqazwn en liqoiV ton dauid kai pantaV touV paidaV tou basilewV dauid kai paV o laoV hn kai panteV oi dunatoi ek dexiwn kai ex euwnumwn tou basilewV

7. kai outwV elegen semei en tw katarasqai auton exelqe exelqe anhr aimatwn kai anhr o paranomoV

8. epestreyen epi se kurioV panta ta aimata tou oikou saoul oti ebasileusaV ant' autou kai edwken kurioV thn basileian en ceiri abessalwm tou uiou sou kai idou su en th kakia sou oti anhr aimatwn su

9. kai eipen abessa uioV sarouiaV proV ton basilea ina ti kataratai o kuwn o teqnhkwV outoV ton kurion mou ton basilea diabhsomai dh kai afelw thn kefalhn autou

10. kai eipen o basileuV ti emoi kai umin uioi sarouiaV afete auton kai outwV katarasqw oti kurioV eipen autw katarasqai ton dauid kai tiV erei wV ti epoihsaV outwV

11. kai eipen dauid proV abessa kai proV pantaV touV paidaV autou idou o uioV mou o exelqwn ek thV koiliaV mou zhtei thn yuchn mou kai proseti nun o uioV tou iemini afete auton katarasqai oti eipen autw kurioV

12. ei pwV idoi kurioV en th tapeinwsei mou kai epistreyei moi agaqa anti thV kataraV autou th hmera tauth

13. kai eporeuqh dauid kai oi andreV autou en th odw kai semei eporeueto ek pleuraV tou orouV ecomena autou poreuomenoV kai katarwmenoV kai liqazwn en liqoiV ek plagiwn autou kai tw coi passwn

14. kai hlqen o basileuV kai paV o laoV autou eklelumenoi kai aneyuxan ekei

15. kai abessalwm kai paV anhr israhl eishlqon eiV ierousalhm kai acitofel met' autou

16. kai egenhqh hnika hlqen cousi o arci etairoV dauid proV abessalwm kai eipen cousi proV abessalwm zhtw o basileuV

17. kai eipen abessalwm proV cousi touto to eleoV sou meta tou etairou sou ina ti ouk aphlqeV meta tou etairou sou

18. kai eipen cousi proV abessalwm ouci alla katopisqen ou exelexato kurioV kai o laoV outoV kai paV anhr israhl autw esomai kai met' autou kaqhsomai

19. kai to deuteron tini egw douleusw ouci enwpion tou uiou autou kaqaper edouleusa enwpion tou patroV sou outwV esomai enwpion sou

20. kai eipen abessalwm proV acitofel ferete eautoiV boulhn ti poihswmen

21. kai eipen acitofel proV abessalwm eiselqe proV taV pallakaV tou patroV sou aV katelipen fulassein ton oikon autou kai akousetai paV israhl oti kathscunaV ton patera sou kai eniscusousin ai ceireV pantwn twn meta sou

22. kai ephxan thn skhnhn tw abessalwm epi to dwma kai eishlqen abessalwm proV taV pallakaV tou patroV autou kat' ofqalmouV pantoV israhl

23. kai h boulh acitofel hn ebouleusato en taiV hmeraiV taiV prwtaiV on tropon eperwthsh en logw tou qeou outwV pasa h boulh tou acitofel kai ge tw dauid kai ge tw abessalwm

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina