1. kai eporeuqh samywn ekeiqen eiV gazan kai eiden ekei gunaika pornhn kai eishlqen proV authn

2. kai aphggelh toiV gazaioiV legonteV hkei samywn entauqa kai ekuklwsan kai enhdreusan auton olhn thn nukta epi thV pulhV thV polewV kai ekwfeusan olhn thn nukta legonteV ewV fwtoV prwi meinwmen kai apokteinwmen auton

3. kai ekoimhqh samywn ewV tou mesonuktiou kai anesth peri to mesonuktion kai epelabeto twn qurwn thV pulhV thV polewV kai twn duo staqmwn kai anebastasen autaV sun tw moclw kai epeqhken epi tw wmw autou kai anhnegken auta epi thn korufhn tou orouV o estin epi proswpon cebrwn kai eqhken auta ekei

4. kai egeneto meta tauta kai hgaphsen gunaika epi tou ceimarrou swrhc kai onoma auth dalila

5. kai anebhsan proV authn oi satrapai twn allofulwn kai eipan auth apathson auton kai ide en tini h iscuV autou estin h megalh kai en tini dunhsomeqa proV auton kai dhsomen auton wste tapeinwsai auton kai hmeiV dwsomen soi anhr ciliouV kai ekaton arguriou

6. kai eipen dalila proV samywn anaggeilon moi en tini h iscuV sou h megalh kai en tini deqhsh tou tapeinwqhnai se

7. kai eipen proV authn samywn ean dhswsin me en epta neuraiV ugraiV mh hrhmwmenaiV kai asqenhsw kai esomai wV eiV twn anqrwpwn

8. kai anhnegkan auth oi satrapai twn allofulwn epta neuraV ugraV mh hrhmwmenaV kai edhsen auton en autaiV

9. kai to enedron autou ekaqhto en tw tamieiw kai eipen proV auton allofuloi epi se samywn kai dierrhxen taV neuraV on tropon diaspatai klwsma tou apotinagmatoV en tw osfranqhnai puroV kai ouk egnwsqh h iscuV autou

10. kai eipen dalila proV samywn idou parelogisw me kai elalhsaV proV me yeudh nun oun anaggeilon dh moi en tini deqhsh

11. kai eipen proV authn ean desmw dhswsin me en epta kalwdioiV kainoiV en oiV ouk egenhqh ergon kai asqenhsw kai esomai wV eiV twn anqrwpwn

12. kai elaben autw dalila kalwdia kaina kai edhsen auton en autoiV kai eipen proV auton oi allofuloi epi se samywn kai to enedron ekaqhto en tw tamieiw kai diespasen auta apo twn bracionwn autou wV ramma

13. kai eipen dalila proV samywn ewV nun parelogisw me kai elalhsaV proV me yeudh anaggeilon dh moi en tini deqhsh kai eipen proV authn ean ufanhV taV epta seiraV thV kefalhV mou meta tou diasmatoV kai egkroushV en tw passalw eiV ton toicon kai esomai asqenhV wV eiV twn anqrwpwn

14. kai ekoimisen auton dalila kai ediasato touV epta bostrucouV thV kefalhV autou meta thV ektasewV kai katekrousen en toiV passaloiV eiV ton toicon kai eipen proV auton oi allofuloi epi se samywn kai exhgerqh ek tou upnou autou kai exespasen touV passalouV sun tw ufasmati ek tou toicou kai to diasma kai ouk egnwsqh h iscuV autou

15. kai eipen proV auton dalila pwV ereiV hgaphka se kai h kardia sou ouk estin met' emou touto triton parelogisw me kai ouk aphggeilaV moi en tini h iscuV sou h megalh

16. kai egeneto ote kateirgasato auton toiV logoiV authV olhn thn nukta kai parhnwclhsen auton kai wligoyuchsen ewV eiV qanaton

17. kai aphggeilen auth panta ta apo kardiaV autou kai eipen auth xuron ouk anabhsetai epi thn kefalhn mou oti naziraioV qeou egw eimi ek koiliaV mhtroV mou kai ean xurhswmai aposthsetai ap' emou h iscuV mou kai asqenhsw kai esomai kata pantaV touV anqrwpouV

18. kai eiden dalila oti anhggeilen auth panta ta apo kardiaV autou kai apesteilen kai ekalesen pantaV touV satrapaV twn allofulwn legousa anabhte to apax oti anhggeilen moi pasan thn kardian autou kai anebhsan proV authn pasai ai satrapiai twn allofulwn kai hnegkan to argurion en taiV cersin autwn

19. kai ekoimisen auton ana meson twn gonatwn authV kai ekalesen ton kourea kai exurhsen touV epta bostrucouV thV kefalhV autou kai hrxato tapeinousqai kai apesth h iscuV autou ap' autou

20. kai eipen autw dalila oi allofuloi epi se samywn kai exhgerqh ek tou upnou autou kai eipen exeleusomai kai poihsw kaqwV aei kai apotinaxomai kai autoV ouk egnw oti kurioV apesth ap' autou

21. kai epelabonto autou oi allofuloi kai exwruxan touV ofqalmouV autou kai kathgagon auton eiV gazan kai edhsan auton en pedaiV calkaiV kai hn alhqwn en oikw thV fulakhV

22. kai hrxato h qrix thV kefalhV autou anateilai hnika exurhqh

23. kai oi satrapai twn allofulwn sunhcqhsan tou qusai qusian megalhn dagwn tw qew autwn kai tou eufranqhnai kai eipan paredwken o qeoV hmwn en ceiri hmwn samywn ton ecqron hmwn

24. kai eiden auton o laoV kai hnesan touV qeouV autwn kai eipan paredwken o qeoV hmwn ton ecqron hmwn en ceiri hmwn kai ton exerhmounta thn ghn hmwn ostiV eplhqunen touV traumatiaV hmwn

25. kai egeneto ote hgaqunqh h kardia autwn kai eipan kalesate ton samywn ex oikou fulakhV kai paixatw enwpion hmwn kai ekalesan ton samywn ex oikou thV fulakhV kai enepaizon autw kai esthsan auton ana meson twn duo stulwn

26. kai eipen samywn proV to paidarion ton ceiragwgounta auton epanapauson me dh kai poihson yhlafhsai me epi touV stulouV ef' wn o oikoV epesthriktai ep' autwn kai episthrisomai ep' autouV o de paiV epoihsen outwV

27. o de oikoV hn plhrhV andrwn kai gunaikwn kai ekei panteV oi satrapai twn allofulwn kai epi tou dwmatoV wsei triscilioi andreV kai gunaikeV embleponteV empaizomenon ton samywn

28. kai ebohsen samywn proV kurion kai eipen kurie kurie mnhsqhti mou kai eniscuson me dh plhn eti to apax touto kai ekdikhsw ekdikhsin mian anti twn duo ofqalmwn mou ek twn allofulwn

29. kai perielaben samywn touV duo stulouV touV mesouV ef' wn o oikoV epesthrikto ep' autwn kai epesthrisato ep' autoiV ena en th dexia autou kai ena en th aristera autou

30. kai eipen samywn apoqanetw h yuch mou meta twn allofulwn kai eklinen en iscui kai epesen o oikoV epi touV satrapaV kai epi panta ton laon ton en autw kai egenonto oi teqnhkoteV ouV eqanatwsen samywn en tw qanatw autou pleiouV uper ouV eqanatwsen en th zwh autou

31. kai katebhsan oi adelfoi autou kai paV o oikoV tou patroV autou kai elabon auton kai anebhsan kai eqayan auton ana meson saraa kai ana meson esqaol en tw tafw manwe tou patroV autou kai autoV ekrinen ton israhl eikosi eth

“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina