1. tauta elalhsen o ihsouV kai ephren touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon kai eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina kai o uioV sou doxash se

2. kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw dwsh autoiV zwhn aiwnion

3. auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

4. egw se edoxasa epi thV ghV to ergon eteleiwsa o dedwkaV moi ina poihsw

5. kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

6. efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV dedwkaV moi ek tou kosmou soi hsan kai emoi autouV dedwkaV kai ton logon sou tethrhkasin

7. nun egnwkan oti panta osa dedwkaV moi para sou estin

8. oti ta rhmata a dedwkaV moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

9. egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

10. kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

11. kai ouk eti eimi en tw kosmw kai outoi en tw kosmw eisin kai egw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

12. ote hmhn met autwn en tw kosmw egw ethroun autouV en tw onomati sou ouV dedwkaV moi efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

13. nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en autoiV

14. egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

15. ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

16. ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ek tou kosmou ouk eimi

17. agiason autouV en th alhqeia sou o logoV o soV alhqeia estin

18. kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

19. kai uper autwn egw agiazw emauton ina kai autoi wsin hgiasmenoi en alhqeia

20. ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteusontwn dia tou logou autwn eiV eme

21. ina panteV en wsin kaqwV su pater en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin en wsin ina o kosmoV pisteush oti su me apesteilaV

22. kai egw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en esmen

23. egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en kai ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

24. pater ouV dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn edwkaV moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

25. pater dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

26. kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina