Fondare 455 Risultati per: Kralju

 • Abram odgovori kralju Sodome: "Ruku uzdižem pred Jahvom, Svevišnjim Stvoriteljem neba i zemlje, (Knjiga Postanka 14, 22)

 • U zemlji zavlada glad, razlièita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru. (Knjiga Postanka 26, 1)

 • Oni æe te poslušati. Onda poði sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: 'Objavio nam se Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu.' (Knjiga Izlaska 3, 18)

 • "Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje." (Knjiga Izlaska 6, 11)

 • Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. (Knjiga Izlaska 6, 13)

 • To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta. (Knjiga Izlaska 6, 27)

 • Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao, faraon i njegovi dvorani predomisliše se o narodu. "Što ovo uèinismo!" - rekoše. "Pustismo Izraelce i više nam neæe služiti." (Knjiga Izlaska 14, 5)

 • Jahve otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice. (Knjiga Izlaska 14, 8)

 • Iz Kadeša pošalje Mojsije glasnike: "Kralju Edoma. Ovako veli tvoj brat Izrael: 'Ti znaš sve jade koji su nas snašli. (Knjiga Brojeva 20, 14)

 • Sad Izrael posla glasnike Sihonu, amorejskome kralju, s porukom: (Knjiga Brojeva 21, 21)

 • Teško tebi, Moabe! Propao si, narode Kemošev! Od sinova bjegunce uèini, a od kæeri svojih ropkinje Sihonu, kralju amorejskom. (Knjiga Brojeva 21, 29)

 • U Jakovu nesreæe ne nazreh, nit' nevolje vidjeh u Izraelu. Jahve, Bog njegov, s njime je, poklik kralju u njemu odzvanja. (Knjiga Brojeva 23, 21)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina