Fondare 34 Risultati per: Eite

 • ei de mh areskei umin latreuein kuriw elesqe umin eautoiV shmeron tini latreushte eite toiV qeoiV twn paterwn umwn toiV en tw peran tou potamou eite toiV qeoiV twn amorraiwn en oiV umeiV katoikeite epi thV ghV autwn egw de kai h oikia mou latreusomen kuriw oti agioV estin (Josué 24, 15)

 • eite gar hsebhsa ouk oida th yuch plhn oti afaireitai mou h zwh (Jó 9, 21)

 • eite' emblepwn toiV met' eusebeiaV koimwmenoiV kalliston apokeimenon caristhrion osia kai eusebhV h epinoia oqen peri twn teqnhkotwn ton exilasmon epoihsato thV amartiaV apoluqhnai (II Macabeus 12, 45)

 • touto to krima para kuriou pash sarki kai ti apanainh en eudokia uyistou eite deka eite ekaton eite cilia eth ouk estin en adou elegmoV zwhV (Eclesiástico 41, 4)

 • kai ta wta sou akousontai touV logouV twn opisw se planhsantwn oi legonteV auth h odoV poreuqwmen en auth eite dexia eite aristera (Isaías 30, 21)

 • econteV de carismata kata thn carin thn doqeisan hmin diafora eite profhteian kata thn analogian thV pistewV (Romanos 12, 6)

 • eite diakonian en th diakonia eite o didaskwn en th didaskalia (Romanos 12, 7)

 • eite o parakalwn en th paraklhsei o metadidouV en aplothti o proistamenoV en spoudh o elewn en ilarothti (Romanos 12, 8)

 • eite pauloV eite apollwV eite khfaV eite kosmoV eite zwh eite qanatoV eite enestwta eite mellonta panta umwn estin (I Coríntios 3, 22)

 • kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi thV ghV wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi (I Coríntios 8, 5)

 • eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eiV doxan qeou poieite (I Coríntios 10, 31)

 • kai gar en eni pneumati hmeiV panteV eiV en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhneV eite douloi eite eleuqeroi kai panteV eiV en pneuma epotisqhmen (I Coríntios 12, 13)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina