1. kai sunhgagen ihsouV pasaV fulaV israhl eiV shlw kai sunekalesen touV presbuterouV autwn kai touV grammateiV autwn kai touV dikastaV autwn kai esthsen autouV apenanti tou qeou

2. kai eipen ihsouV proV panta ton laon tade legei kurioV o qeoV israhl peran tou potamou katwkhsan oi patereV umwn to ap' archV qara o pathr abraam kai o pathr nacwr kai elatreusan qeoiV eteroiV

3. kai elabon ton patera umwn ton abraam ek tou peran tou potamou kai wdhghsa auton en pash th gh kai eplhquna autou sperma kai edwka autw ton isaak

4. kai tw isaak ton iakwb kai ton hsau kai edwka tw hsau to oroV to shir klhronomhsai autw kai iakwb kai oi uioi autou katebhsan eiV aigupton kai egenonto ekei eiV eqnoV mega kai polu kai krataion

5. kai ekakwsan autouV oi aiguptioi kai epataxen kurioV thn aigupton en oiV epoihsen autoiV kai meta tauta exhgagen umaV

6. ex aiguptou kai eishlqate eiV thn qalassan thn eruqran kai katediwxan oi aiguptioi opisw twn paterwn umwn en armasin kai en ippoiV eiV thn qalassan thn eruqran

7. kai anebohsamen proV kurion kai edwken nefelhn kai gnofon ana meson hmwn kai ana meson twn aiguptiwn kai ephgagen ep' autouV thn qalassan kai ekaluyen autouV kai eidosan oi ofqalmoi umwn osa epoihsen kurioV en gh aiguptw kai hte en th erhmw hmeraV pleiouV

8. kai hgagen umaV eiV ghn amorraiwn twn katoikountwn peran tou iordanou kai paretaxanto umin kai paredwken autouV kurioV eiV taV ceiraV umwn kai kateklhronomhsate thn ghn autwn kai exwleqreusate autouV apo proswpou umwn

9. kai anesth balak o tou sepfwr basileuV mwab kai paretaxato tw israhl kai aposteilaV ekalesen ton balaam arasasqai umin

10. kai ouk hqelhsen kurioV o qeoV sou apolesai se kai eulogian euloghsen umaV kai exeilato umaV ek ceirwn autwn kai paredwken autouV

11. kai diebhte ton iordanhn kai paregenhqhte eiV iericw kai epolemhsan proV umaV oi katoikounteV iericw o amorraioV kai o cananaioV kai o ferezaioV kai o euaioV kai o iebousaioV kai o cettaioV kai o gergesaioV kai paredwken autouV kurioV eiV taV ceiraV umwn

12. kai exapesteilen proteran umwn thn sfhkian kai exebalen autouV apo proswpou umwn dwdeka basileiV twn amorraiwn ouk en th romfaia sou oude en tw toxw sou

13. kai edwken umin ghn ef' hn ouk ekopiasate ep' authV kai poleiV aV ouk wkodomhsate kai katwkisqhte en autaiV kai ampelwnaV kai elaiwnaV ouV ouk efuteusate umeiV edesqe

14. kai nun fobhqhte kurion kai latreusate autw en euquthti kai en dikaiosunh kai perielesqe touV qeouV touV allotriouV oiV elatreusan oi patereV umwn en tw peran tou potamou kai en aiguptw kai latreuete kuriw

15. ei de mh areskei umin latreuein kuriw elesqe umin eautoiV shmeron tini latreushte eite toiV qeoiV twn paterwn umwn toiV en tw peran tou potamou eite toiV qeoiV twn amorraiwn en oiV umeiV katoikeite epi thV ghV autwn egw de kai h oikia mou latreusomen kuriw oti agioV estin

16. kai apokriqeiV o laoV eipen mh genoito hmin katalipein kurion wste latreuein qeoiV eteroiV

17. kurioV o qeoV hmwn autoV qeoV estin autoV anhgagen hmaV kai touV pateraV hmwn ex aiguptou kai diefulaxen hmaV en pash th odw h eporeuqhmen en auth kai en pasin toiV eqnesin ouV parhlqomen di' autwn

18. kai exebalen kurioV ton amorraion kai panta ta eqnh ta katoikounta thn ghn apo proswpou hmwn alla kai hmeiV latreusomen kuriw outoV gar qeoV hmwn estin

19. kai eipen ihsouV proV ton laon ou mh dunhsqe latreuein kuriw oti qeoV agioV estin kai zhlwsaV outoV ouk anhsei umwn ta amarthmata kai ta anomhmata umwn

20. hnika ean egkataliphte kurion kai latreushte qeoiV eteroiV kai epelqwn kakwsei umaV kai exanalwsei umaV anq' wn eu epoihsen umaV

21. kai eipen o laoV proV ihsoun ouci alla kuriw latreusomen

22. kai eipen ihsouV proV ton laon martureV umeiV kaq' umwn oti umeiV exelexasqe kurion latreuein autw

23. kai nun perielesqe touV qeouV touV allotriouV touV en umin kai euqunate thn kardian umwn proV kurion qeon israhl

24. kai eipen o laoV proV ihsoun kuriw latreusomen kai thV fwnhV autou akousomeqa

25. kai dieqeto ihsouV diaqhkhn proV ton laon en th hmera ekeinh kai edwken autw nomon kai krisin en shlw enwpion thV skhnhV tou qeou israhl

26. kai egrayen ta rhmata tauta eiV biblion nomon tou qeou kai elaben liqon megan kai esthsen auton ihsouV upo thn tereminqon apenanti kuriou

27. kai eipen ihsouV proV ton laon idou o liqoV outoV estai en umin eiV marturion oti autoV akhkoen panta ta lecqenta autw upo kuriou o ti elalhsen proV hmaV shmeron kai estai outoV en umin eiV marturion ep' escatwn twn hmerwn hnika ean yeushsqe kuriw tw qew mou

28. kai apesteilen ihsouV ton laon kai eporeuqhsan ekastoV eiV ton topon autou

29. kai elatreusen israhl tw kuriw pasaV taV hmeraV ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn osoi efeilkusan ton cronon meta ihsou kai osoi eidosan panta ta erga kuriou osa epoihsen tw israhl

30. kai egeneto met' ekeina kai apeqanen ihsouV uioV nauh douloV kuriou ekaton deka etwn

31. kai eqayan auton proV toiV orioiV tou klhrou autou en qamnaqasacara en tw orei tw efraim apo borra tou orouV gaaV [31a] ekei eqhkan met' autou eiV to mnhma eiV o eqayan auton ekei taV macairaV taV petrinaV en aiV perietemen touV uiouV israhl en galgaloiV ote exhgagen autouV ex aiguptou kaqa sunetaxen autoiV kurioV kai ekei eisin ewV thV shmeron hmeraV

32. kai ta osta iwshf anhgagon oi uioi israhl ex aiguptou kai katwruxan en sikimoiV en th meridi tou agrou ou ekthsato iakwb para twn amorraiwn twn katoikountwn en sikimoiV amnadwn ekaton kai edwken authn iwshf en meridi

33. kai egeneto meta tauta kai eleazar uioV aarwn o arciereuV eteleuthsen kai etafh en gabaaq fineeV tou uiou autou hn edwken autw en tw orei tw efraim [33a] en ekeinh th hmera labonteV oi uioi israhl thn kibwton tou qeou perieferosan en eautoiV kai fineeV ierateusen anti eleazar tou patroV autou ewV apeqanen kai katwrugh en gabaaq th eautou [33b] oi de uioi israhl aphlqosan ekastoV eiV ton topon autwn kai eiV thn eautwn polin kai esebonto oi uioi israhl thn astarthn kai astarwq kai touV qeouV twn eqnwn twn kuklw autwn kai paredwken autouV kurioV eiV ceiraV eglwm tw basilei mwab kai ekurieusen autwn eth deka oktw .

“Não se desencoraje, pois, se na alma existe o contínuo esforço de melhorar, no final o Senhor a premia fazendo nela florir, de repente, todas as virtudes como num jardim florido.” São Padre Pio de Pietrelcina