Fondare 1029 Risultati per: Legei

 • legei de abram despota ti moi dwseiV egw de apoluomai ateknoV o de uioV masek thV oikogenouV mou outoV damaskoV eliezer (Gênesis 15, 2)

 • legwn kat' emautou wmosa legei kurioV ou eineken epoihsaV to rhma touto kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 16)

 • kai eneteilato autoiV legwn outwV ereite tw kuriw mou hsau outwV legei o paiV sou iakwb meta laban parwkhsa kai ecronisa ewV tou nun (Gênesis 32, 5)

 • speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV (Gênesis 45, 9)

 • exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV ebraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion (Êxodo 2, 13)

 • eporeuqh de mwushV kai apestreyen proV ioqor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostreyw proV touV adelfouV mou touV en aiguptw kai oyomai ei eti zwsin kai eipen ioqor mwush badize ugiainwn (Êxodo 4, 18)

 • su de ereiV tw faraw tade legei kurioV uioV prwtotokoV mou israhl (Êxodo 4, 22)

 • kai meta tauta eishlqen mwushV kai aarwn proV faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw (Êxodo 5, 1)

 • katespeudon de autouV oi ergodiwktai kai oi grammateiV kai elegon proV ton laon legonteV tade legei faraw ouketi didwmi umin acura (Êxodo 5, 10)

 • tade legei kurioV en toutw gnwsh oti egw kurioV idou egw tuptw th rabdw th en th ceiri mou epi to udwr to en tw potamw kai metabalei eiV aima (Êxodo 7, 17)

 • eipen de kurioV proV mwushn eiselqe proV faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin (Êxodo 7, 26)

 • eipen de kurioV proV mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai idou autoV exeleusetai epi to udwr kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin en th erhmw (Êxodo 8, 16)


“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina