1. apekriqh de mwushV kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin thV fwnhV mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeoV ti erw proV autouV

2. eipen de autw kurioV ti touto estin to en th ceiri sou o de eipen rabdoV

3. kai eipen riyon authn epi thn ghn kai erriyen authn epi thn ghn kai egeneto ofiV kai efugen mwushV ap' autou

4. kai eipen kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira kai epilabou thV kerkou ekteinaV oun thn ceira epelabeto thV kerkou kai egeneto rabdoV en th ceiri autou

5. ina pisteuswsin soi oti wptai soi kurioV o qeoV twn paterwn autwn qeoV abraam kai qeoV isaak kai qeoV iakwb

6. eipen de autw kurioV palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira autou eiV ton kolpon autou kai exhnegken thn ceira autou ek tou kolpou autou kai egenhqh h ceir autou wsei ciwn

7. kai eipen palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira eiV ton kolpon autou kai exhnegken authn ek tou kolpou autou kai palin apekatesth eiV thn croan thV sarkoV autou

8. ean de mh pisteuswsin soi mhde eisakouswsin thV fwnhV tou shmeiou tou prwtou pisteusousin soi thV fwnhV tou shmeiou tou escatou

9. kai estai ean mh pisteuswsin soi toiV dusi shmeioiV toutoiV mhde eisakouswsin thV fwnhV sou lhmyh apo tou udatoV tou potamou kai ekceeiV epi to xhron kai estai to udwr o ean labhV apo tou potamou aima epi tou xhrou

10. eipen de mwushV proV kurion deomai kurie ouc ikanoV eimi pro thV ecqeV oude pro thV trithV hmeraV oude af' ou hrxw lalein tw qeraponti sou iscnofwnoV kai braduglwssoV egw eimi

11. eipen de kurioV proV mwushn tiV edwken stoma anqrwpw kai tiV epoihsen duskwfon kai kwfon bleponta kai tuflon ouk egw o qeoV

12. kai nun poreuou kai egw anoixw to stoma sou kai sumbibasw se o melleiV lalhsai

13. kai eipen mwushV deomai kurie proceirisai dunamenon allon on aposteleiV

14. kai qumwqeiV orgh kurioV epi mwushn eipen ouk idou aarwn o adelfoV sou o leuithV epistamai oti lalwn lalhsei autoV soi kai idou autoV exeleusetai eiV sunanthsin soi kai idwn se carhsetai en eautw

15. kai ereiV proV auton kai dwseiV ta rhmata mou eiV to stoma autou kai egw anoixw to stoma sou kai to stoma autou kai sumbibasw umaV a poihsete

16. kai autoV soi proslalhsei proV ton laon kai autoV estai sou stoma su de autw esh ta proV ton qeon

17. kai thn rabdon tauthn thn strafeisan eiV ofin lhmyh en th ceiri sou en h poihseiV en auth ta shmeia

18. eporeuqh de mwushV kai apestreyen proV ioqor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostreyw proV touV adelfouV mou touV en aiguptw kai oyomai ei eti zwsin kai eipen ioqor mwush badize ugiainwn

19. meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou eipen de kurioV proV mwushn en madiam badize apelqe eiV aigupton teqnhkasin gar panteV oi zhtounteV sou thn yuchn

20. analabwn de mwushV thn gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestreyen eiV aigupton elaben de mwushV thn rabdon thn para tou qeou en th ceiri autou

21. eipen de kurioV proV mwushn poreuomenou sou kai apostrefontoV eiV aigupton ora panta ta terata a edwka en taiV cersin sou poihseiV auta enantion faraw egw de sklhrunw thn kardian autou kai ou mh exaposteilh ton laon

22. su de ereiV tw faraw tade legei kurioV uioV prwtotokoV mou israhl

23. eipa de soi exaposteilon ton laon mou ina moi latreush ei men oun mh boulei exaposteilai autouV ora oun egw apoktenw ton uion sou ton prwtotokon

24. egeneto de en th odw en tw katalumati sunhnthsen autw aggeloV kuriou kai ezhtei auton apokteinai

25. kai labousa sepfwra yhfon perietemen thn akrobustian tou uiou authV kai prosepesen proV touV podaV kai eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou

26. kai aphlqen ap' autou dioti eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou

27. eipen de kurioV proV aarwn poreuqhti eiV sunanthsin mwusei eiV thn erhmon kai eporeuqh kai sunhnthsen autw en tw orei tou qeou kai katefilhsan allhlouV

28. kai anhggeilen mwushV tw aarwn pantaV touV logouV kuriou ouV apesteilen kai panta ta shmeia a eneteilato autw

29. eporeuqh de mwushV kai aarwn kai sunhgagon thn gerousian twn uiwn israhl

30. kai elalhsen aarwn panta ta rhmata tauta a elalhsen o qeoV proV mwushn kai epoihsen ta shmeia enantion tou laou

31. kai episteusen o laoV kai ecarh oti epeskeyato o qeoV touV uiouV israhl kai oti eiden autwn thn qliyin kuyaV de o laoV prosekunhsen

“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina