Fondare 517 Risultati per: Oude

 • apo de karpou tou xulou o estin en mesw tou paradeisou eipen o qeoV ou fagesqe ap' autou oude mh ayhsqe autou ina mh apoqanhte (Gênesis 3, 3)

 • kai eipen autw abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all' h shmeron (Gênesis 21, 26)

 • kai ouc uperecei en th oikia tauth ouqen emou oude upexhrhtai ap' emou ouden plhn sou dia to se gunaika autou einai kai pwV poihsw to rhma to ponhron touto kai amarthsomai enantion tou qeou (Gênesis 39, 9)

 • touto gar deuteron etoV limoV epi thV ghV kai eti loipa pente eth en oiV ouk estai arotriasiV oude amhtoV (Gênesis 45, 6)

 • eipen de mwushV proV kurion deomai kurie ouc ikanoV eimi pro thV ecqeV oude pro thV trithV hmeraV oude af' ou hrxw lalein tw qeraponti sou iscnofwnoV kai braduglwssoV egw eimi (Êxodo 4, 10)

 • epistrafeiV de faraw eishlqen eiV ton oikon autou kai ouk epesthsen ton noun autou oude epi toutw (Êxodo 7, 23)

 • kai plhsqhsontai sou ai oikiai kai ai oikiai twn qerapontwn sou kai pasai ai oikiai en pash gh twn aiguptiwn a oudepote ewrakasin oi patereV sou oude oi propappoi autwn af' hV hmeraV gegonasin epi thV ghV ewV thV hmeraV tauthV kai ekklinaV mwushV exhlqen apo faraw (Êxodo 10, 6)

 • ouk edesqe ap' autwn wmon oude hyhmenon en udati all' h opta puri kefalhn sun toiV posin kai toiV endosqioiV (Êxodo 12, 9)

 • kai epeyan to staiV o exhnegkan ex aiguptou egkrufiaV azumouV ou gar ezumwqh exebalon gar autouV oi aiguptioi kai ouk hdunhqhsan epimeinai oude episitismon epoihsan eautoiV eiV thn odon (Êxodo 12, 39)

 • azuma edesqe taV epta hmeraV ouk ofqhsetai soi zumwton oude estai soi zumh en pasin toiV orioiV sou (Êxodo 13, 7)

 • kai epanastrafen to udwr ekaluyen ta armata kai touV anabataV kai pasan thn dunamin faraw touV eispeporeumenouV opisw autwn eiV thn qalassan kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV (Êxodo 14, 28)

 • kai kateliposan ap' autou eiV to prwi kaqaper sunetaxen autoiV mwushV kai ouk epwzesen oude skwlhx egeneto en autw (Êxodo 16, 24)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina