Fondare 82 Risultati per: alhqeiaV

 • ep' alhqeiaV kai ouk adika rhmata adikwV sunieiV (Jó 36, 4)

 • eiV ceiraV sou paraqhsomai to pneuma mou elutrwsw me kurie o qeoV thV alhqeiaV (Salmos 30, 6)

 • agaphsate ton kurion panteV oi osioi autou oti alhqeiaV ekzhtei kurioV kai antapodidwsin toiV perisswV poiousin uperhfanian (Salmos 30, 24)

 • kai enteinon kai kateuodou kai basileue eneken alhqeiaV kai prauthtoV kai dikaiosunhV kai odhghsei se qaumastwV h dexia sou (Salmos 44, 5)

 • emnhsqh tou eleouV autou tw iakwb kai thV alhqeiaV autou tw oikw israhl eidosan panta ta perata thV ghV to swthrion tou qeou hmwn (Salmos 97, 3)

 • odon alhqeiaV hretisamhn ta krimata sou ouk epelaqomhn (Salmos 118, 30)

 • kai mh perielhV ek tou stomatoV mou logon alhqeiaV ewV sfodra oti epi ta krimata sou ephlpisa (Salmos 118, 43)

 • asebhV poiei erga adika sperma de dikaiwn misqoV alhqeiaV (Provérbios 11, 18)

 • didaskw oun se alhqh logon kai gnwsin agaqhn upakouein tou apokrinesqai logouV alhqeiaV toiV proballomenoiV soi (Provérbios 22, 21)

 • polla ezhthsen ekklhsiasthV tou eurein logouV qelhmatoV kai gegrammenon euquthtoV logouV alhqeiaV (Eclesiastes 12, 10)

 • ara eplanhqhmen apo odou alhqeiaV kai to thV dikaiosunhV fwV ouk epelamyen hmin kai o hlioV ouk aneteilen hmin (Sabedoria 5, 6)

 • ewV qanatou agwnisai peri thV alhqeiaV kai kurioV o qeoV polemhsei uper sou (Eclesiástico 4, 28)


“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina