Fondare 506 Risultati per: hmin

 • oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn (Gênesis 43, 7)

 • idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn (Gênesis 43, 18)

 • kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteroV kai paidion ghrwV newteron autw kai o adelfoV autou apeqanen autoV de monoV upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen (Gênesis 44, 20)

 • eipen de hmin o pathr hmwn badisate palin agorasate hmin mikra brwmata (Gênesis 44, 25)

 • kai exelipen pan to argurion ek ghV aiguptou kai ek ghV canaan hlqon de panteV oi aiguptioi proV iwshf legonteV doV hmin artouV kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn (Gênesis 47, 15)

 • exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all' h to idion swma kai h gh hmwn (Gênesis 47, 18)

 • idonteV de oi adelfoi iwshf oti teqnhken o pathr autwn eipan mhpote mnhsikakhsh hmin iwshf kai antapodoma antapodw hmin panta ta kaka a enedeixameqa autw (Gênesis 50, 15)

 • deute oun katasofiswmeqa autouV mhpote plhqunqh kai hnika an sumbh hmin polemoV prosteqhsontai kai outoi proV touV upenantiouV kai ekpolemhsanteV hmaV exeleusontai ek thV ghV (Êxodo 1, 10)

 • ai de eipan anqrwpoV aiguptioV errusato hmaV apo twn poimenwn kai hntlhsen hmin kai epotisen ta probata hmwn (Êxodo 2, 19)

 • kai legousin autw o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreusomeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon opwV quswmen tw qew hmwn mhpote sunanthsh hmin qanatoV h fonoV (Êxodo 5, 3)

 • acuron ou didotai toiV oiketaiV sou kai thn plinqon hmin legousin poiein kai idou oi paideV sou memastigwntai adikhseiV oun ton laon sou (Êxodo 5, 16)

 • kai ean lalhsh proV umaV faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn (Êxodo 7, 9)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina