Fondare 506 Risultati per: hmin

 • odon triwn hmerwn poreusomeqa eiV thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin (Êxodo 8, 23)

 • kai legousin oi qeraponteV faraw proV auton ewV tinoV estai touto hmin skwlon exaposteilon touV anqrwpouV opwV latreuswsin tw qew autwn h eidenai boulei oti apolwlen aiguptoV (Êxodo 10, 7)

 • kai eipen mwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn (Êxodo 10, 25)

 • kai anhggelh tw basilei twn aiguptiwn oti pefeugen o laoV kai metestrafh h kardia faraw kai twn qerapontwn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoihsamen tou exaposteilai touV uiouV israhl tou mh douleuein hmin (Êxodo 14, 5)

 • kai eipen proV mwushn para to mh uparcein mnhmata en gh aiguptw exhgageV hmaV qanatwsai en th erhmw ti touto epoihsaV hmin exagagwn ex aiguptou (Êxodo 14, 11)

 • eipen de mwushV proV ton laon qarseite sthte kai orate thn swthrian thn para tou qeou hn poihsei hmin shmeron on tropon gar ewrakate touV aiguptiouV shmeron ou prosqhsesqe eti idein autouV eiV ton aiwna cronon (Êxodo 14, 13)

 • kai eloidoreito o laoV proV mwushn legonteV doV hmin udwr ina piwmen kai eipen autoiV mwushV ti loidoreisqe moi kai ti peirazete kurion (Êxodo 17, 2)

 • kai epwnomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmoV kai loidorhsiV dia thn loidorian twn uiwn israhl kai dia to peirazein kurion legontaV ei estin kurioV en hmin h ou (Êxodo 17, 7)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon ou dunhsetai o laoV prosanabhnai proV to oroV to sina su gar diamemarturhsai hmin legwn aforisai to oroV kai agiasai auto (Êxodo 19, 23)

 • kai eipan proV mwushn lalhson su hmin kai mh laleitw proV hmaV o qeoV mhpote apoqanwmen (Êxodo 20, 19)

 • kai idwn o laoV oti kecroniken mwushV katabhnai ek tou orouV sunesth o laoV epi aarwn kai legousin autw anasthqi kai poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Êxodo 32, 1)

 • legousin gar moi poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Êxodo 32, 23)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina