1. eiV to teloV mh diafqeirhV tw dauid eiV sthlografian

2. ei alhqwV ara dikaiosunhn laleite euqeia krinete oi uioi twn anqrwpwn

3. kai gar en kardia anomiaV ergazesqe en th gh adikian ai ceireV umwn sumplekousin

4. aphllotriwqhsan oi amartwloi apo mhtraV eplanhqhsan apo gastroV elalhsan yeudh

5. qumoV autoiV kata thn omoiwsin tou ofewV wsei aspidoV kwfhV kai buoushV ta wta authV

6. htiV ouk eisakousetai fwnhn epadontwn farmakou te farmakeuomenou para sofou

7. o qeoV sunetriyen touV odontaV autwn en tw stomati autwn taV mulaV twn leontwn suneqlasen kurioV

8. exoudenwqhsontai wV udwr diaporeuomenon entenei to toxon autou ewV ou asqenhsousin

9. wsei khroV o takeiV antanaireqhsontai epepese pur kai ouk eidon ton hlion

10. pro tou sunienai taV akanqaV umwn thn ramnon wsei zwntaV wsei en orgh katapietai umaV

11. eufranqhsetai dikaioV otan idh ekdikhsin asebwn taV ceiraV autou niyetai en tw aimati tou amartwlou

12. kai erei anqrwpoV ei ara estin karpoV tw dikaiw ara estin o qeoV krinwn autouV en th gh

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina