1. eiV salwmwn o qeoV to krima sou tw basilei doV kai thn dikaiosunhn sou tw uiw tou basilewV

2. krinein ton laon sou en dikaiosunh kai touV ptwcouV sou en krisei

3. analabetw ta orh eirhnhn tw law sou kai oi bounoi en dikaiosunh

4. krinei touV ptwcouV tou laou kai swsei touV uiouV twn penhtwn kai tapeinwsei sukofanthn

5. kai sumparamenei tw hliw kai pro thV selhnhV geneaV genewn

6. kai katabhsetai wV uetoV epi pokon kai wsei stagoneV stazousai epi thn ghn

7. anatelei en taiV hmeraiV autou dikaiosunh kai plhqoV eirhnhV ewV ou antanaireqh h selhnh

8. kai katakurieusei apo qalasshV ewV qalasshV kai apo potamou ewV peratwn thV oikoumenhV

9. enwpion autou propesountai aiqiopeV kai oi ecqroi autou coun leixousin

10. basileiV qarsiV kai ai nhsoi dwra prosoisousin basileiV arabwn kai saba dwra prosaxousin

11. kai proskunhsousin autw panteV oi basileiV panta ta eqnh douleusousin autw

12. oti errusato ptwcon ek ceiroV dunastou kai penhta w ouc uphrcen bohqoV

13. feisetai ptwcou kai penhtoV kai yucaV penhtwn swsei

14. ek tokou kai ex adikiaV lutrwsetai taV yucaV autwn kai entimon to onoma autwn enwpion autou

15. kai zhsetai kai doqhsetai autw ek tou crusiou thV arabiaV kai proseuxontai peri autou dia pantoV olhn thn hmeran euloghsousin auton

16. estai sthrigma en th gh ep' akrwn twn orewn uperarqhsetai uper ton libanon o karpoV autou kai exanqhsousin ek polewV wsei cortoV thV ghV

17. estw to onoma autou euloghmenon eiV touV aiwnaV pro tou hliou diamenei to onoma autou kai euloghqhsontai en autw pasai ai fulai thV ghV panta ta eqnh makariousin auton

18. euloghtoV kurioV o qeoV o qeoV israhl o poiwn qaumasia monoV

19. kai euloghton to onoma thV doxhV autou eiV ton aiwna kai eiV ton aiwna tou aiwnoV kai plhrwqhsetai thV doxhV autou pasa h gh genoito genoito

20. exelipon oi umnoi dauid tou uiou iessai

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina