1. hn de anqrwpoV ek twn farisaiwn nikodhmoV onoma autw arcwn twn ioudaiwn

2. outoV hlqen proV ton ihsoun nuktoV kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqaV didaskaloV oudeiV gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieiV ean mh h o qeoV met autou

3. apekriqh o ihsouV kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou

4. legei proV auton o nikodhmoV pwV dunatai anqrwpoV gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eiV thn koilian thV mhtroV autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai

5. apekriqh o ihsouV amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh ex udatoV kai pneumatoV ou dunatai eiselqein eiV thn basileian tou qeou

6. to gegennhmenon ek thV sarkoV sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatoV pneuma estin

7. mh qaumashV oti eipon soi dei umaV gennhqhnai anwqen

8. to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueiV all ouk oidaV poqen ercetai kai pou upagei outwV estin paV o gegennhmenoV ek tou pneumatoV

9. apekriqh nikodhmoV kai eipen autw pwV dunatai tauta genesqai

10. apekriqh o ihsouV kai eipen autw su ei o didaskaloV tou israhl kai tauta ou ginwskeiV

11. amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete

12. ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pwV ean eipw umin ta epourania pisteusete

13. kai oudeiV anabebhken eiV ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabaV o uioV tou anqrwpou o wn en tw ouranw

14. kai kaqwV mwshV uywsen ton ofin en th erhmw outwV uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou

15. ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

16. outwV gar hgaphsen o qeoV ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

17. ou gar apesteilen o qeoV ton uion autou eiV ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmoV di autou

18. o pisteuwn eiV auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eiV to onoma tou monogenouV uiou tou qeou

19. auth de estin h krisiV oti to fwV elhluqen eiV ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotoV h to fwV hn gar ponhra autwn ta erga

20. paV gar o faula prasswn misei to fwV kai ouk ercetai proV to fwV ina mh elegcqh ta erga autou

21. o de poiwn thn alhqeian ercetai proV to fwV ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena

22. meta tauta hlqen o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

23. hn de kai iwannhV baptizwn en ainwn egguV tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

24. oupw gar hn beblhmenoV eiV thn fulakhn o iwannhV

25. egeneto oun zhthsiV ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kaqarismou

26. kai hlqon proV ton iwannhn kai eipon autw rabbi oV hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkaV ide outoV baptizei kai panteV ercontai proV auton

27. apekriqh iwannhV kai eipen ou dunatai anqrwpoV lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou

28. autoi umeiV moi martureite oti eipon ouk eimi egw o cristoV all oti apestalmenoV eimi emprosqen ekeinou

29. o ecwn thn numfhn numfioV estin o de filoV tou numfiou o esthkwV kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai

30. ekeinon dei auxanein eme de elattousqai

31. o anwqen ercomenoV epanw pantwn estin o wn ek thV ghV ek thV ghV estin kai ek thV ghV lalei o ek tou ouranou ercomenoV epanw pantwn estin

32. kai o ewraken kai hkousen touto marturei kai thn marturian autou oudeiV lambanei

33. o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeoV alhqhV estin

34. on gar apesteilen o qeoV ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin o qeoV to pneuma

35. o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou

36. o pisteuwn eiV ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina