1. amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

2. o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

3. toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta

4. kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

5. allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

6. tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

7. eipen oun palin autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn

8. panteV osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

9. egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

10. o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

11. egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

12. o misqwtoV de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata

13. o de misqwtoV feugei oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

14. egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn

15. kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

16. kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina me dei agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiV poimhn

17. dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

18. oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

19. scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

20. elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

21. alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoigein

22. egeneto de ta egkainia en toiV ierosolumoiV kai ceimwn hn

23. kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwntoV

24. ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia

25. apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

26. all umeiV ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqwV eipon umin

27. ta probata ta ema thV fwnhV mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

28. kagw zwhn aiwnion didwmi autoiV kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

29. o pathr mou oV dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV mou

30. egw kai o pathr en esmen

31. ebastasan oun palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

32. apekriqh autoiV o ihsouV polla kala erga edeixa umin ek tou patroV mou dia poion autwn ergon liqazete me

33. apekriqhsan autw oi ioudaioi legonteV peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

34. apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este

35. ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

36. on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

37. ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

38. ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw

39. ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

40. kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei

41. kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

42. kai episteusan polloi ekei eiV auton

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina