1. kai hrxato autoiV en parabolaiV legein ampelwna efuteusen anqrwpoV kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen

2. kai apesteilen proV touV gewrgouV tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwnoV

3. oi de labonteV auton edeiran kai apesteilan kenon

4. kai palin apesteilen proV autouV allon doulon kakeinon liqobolhsanteV ekefalaiwsan kai apesteilan htimwmenon

5. kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollouV allouV touV men deronteV touV de apokteinonteV

6. eti oun ena uion ecwn agaphton autou apesteilen kai auton proV autouV escaton legwn oti entraphsontai ton uion mou

7. ekeinoi de oi gewrgoi eipon proV eautouV oti outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia

8. kai labonteV auton apekteinan kai exebalon exw tou ampelwnoV

9. ti oun poihsei o kurioV tou ampelwnoV eleusetai kai apolesei touV gewrgouV kai dwsei ton ampelwna alloiV

10. oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

11. para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

12. kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn eipen kai afenteV auton aphlqon

13. kai apostellousin proV auton tinaV twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw

14. oi de elqonteV legousin autw didaskale oidamen oti alhqhV ei kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV exestin khnson kaisari dounai h ou

15. dwmen h mh dwmen o de eidwV autwn thn upokrisin eipen autoiV ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw

16. oi de hnegkan kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipon autw kaisaroV

17. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV apodote ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew kai eqaumasan ep autw

18. kai ercontai saddoukaioi proV auton oitineV legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton legonteV

19. didaskale mwshV egrayen hmin oti ean tinoV adelfoV apoqanh kai kataliph gunaika kai tekna mh afh ina labh o adelfoV autou thn gunaika autou kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

20. epta adelfoi hsan kai o prwtoV elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma

21. kai o deuteroV elaben authn kai apeqanen kai oude autoV afhken sperma kai o tritoV wsautwV

22. kai elabon authn oi epta kai ouk afhkan sperma escath pantwn apeqanen kai h gunh

23. en th oun anastasei otan anastwsin tinoV autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika

24. kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV ou dia touto planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

25. otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin wV aggeloi oi en toiV ouranoiV

26. peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsewV epi thV batou wV eipen autw o qeoV legwn egw o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb

27. ouk estin o qeoV nekrwn alla qeoV zwntwn umeiV oun polu planasqe

28. kai proselqwn eiV twn grammatewn akousaV autwn suzhtountwn eidwV oti kalwV autoiV apekriqh ephrwthsen auton poia estin prwth paswn entolh

29. o de ihsouV apekriqh autw oti prwth paswn twn entolwn akoue israhl kurioV o qeoV hmwn kurioV eiV estin

30. kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ex olhV thV iscuoV sou auth prwth entolh

31. kai deutera omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin

32. kai eipen autw o grammateuV kalwV didaskale ep alhqeiaV eipaV oti eiV estin qeoV kai ouk estin alloV plhn autou

33. kai to agapan auton ex olhV thV kardiaV kai ex olhV thV sunesewV kai ex olhV thV yuchV kai ex olhV thV iscuoV kai to agapan ton plhsion wV eauton pleion estin pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn

34. kai o ihsouV idwn auton oti nounecwV apekriqh eipen autw ou makran ei apo thV basileiaV tou qeou kai oudeiV ouketi etolma auton eperwthsai

35. kai apokriqeiV o ihsouV elegen didaskwn en tw ierw pwV legousin oi grammateiV oti o cristoV uioV estin dabid

36. autoV gar dabid eipen en tw pneumati tw agiw eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

37. autoV oun dabid legei auton kurion kai poqen uioV autou estin kai o poluV ocloV hkouen autou hdewV

38. kai elegen autoiV en th didach autou blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolaiV peripatein kai aspasmouV en taiV agoraiV

39. kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

40. oi katesqionteV taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhyontai perissoteron krima

41. kai kaqisaV o ihsouV katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwV o ocloV ballei calkon eiV to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla

42. kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranthV

43. kai proskalesamenoV touV maqhtaV autou legei autoiV amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn beblhken twn balontwn eiV to gazofulakion

44. panteV gar ek tou perisseuontoV autoiV ebalon auth de ek thV usterhsewV authV panta osa eicen ebalen olon ton bion authV

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina