1. Jahve reèe Mojsiju:

2. "Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit æeš se svojim precima."

3. A Mojsije reèe narodu: "Opremite ljude izmeðu sebe za pohod na Midjance,

4. da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuæu od svakoga izraelskog plemena!"

5. I tako su iz izraelskih porodica - tisuæu po plemenu - za vojnu skupili dvanaest tisuæa.

6. Posla ih Mojsije - tisuæu po plemenu - na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom sveæenika Eleazara. On je nosio posveæene stvari i trube.

7. Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce.

8. Meðu ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu - pet midjanskih kraljeva. Maèem pogube i Bileama, Beorova sina.

9. Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago.

10. Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja,

11. a sve njihovo uzmu za plijen i pljaèku, i ljude i životinje.

12. Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, sveæeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljaèku.

13. Mojsije, sveæenik Eleazar i svi glavari zajednice izaðu im u susret izvan tabora.

14. Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisuænike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda.

15. Reèe im: "Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje!

16. A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu sluèaju istupe protiv Jahve. Tako doðe pomor na Jahvinu zajednicu.

17. Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca!

18. A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se.

19. Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Èistite se i vi i vaši zarobljenici treæega i sedmoga dana;

20. oèistite svu odjeæu, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete."

21. Zatim sveæenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: "Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju:

22. 'Zlato, srebro, bakar, gvožðe, mjed i olovo -

23. sve što podnosi vatru - provucite kroz vatru i bit æe oèišæeno.' Ipak, neka se oèisti i vodom oèišæenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu.

24. Sedmoga dana operite svoju odjeæu i bit æete èisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor."

25. Jahve reèe Mojsiju:

26. "Ti, sveæenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke,

27. a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu.

28. Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke.

29. Uzmi to od njihove polovice i podaj sveæeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu.

30. A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu."

31. Mojsije i sveæenik Eleazar uèine kako je Jahve naredio Mojsiju.

32. Ratnoga je plijena bilo, osim pljaèke što su vojnici napljaèkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuæa grla sitne stoke,

33. sedamdeset i dvije tisuæe grla krupne stoke,

34. šezdeset i jedna tisuæa magaradi,

35. a ljudskih duša - žena koje nisu poznale muškarca - bijaše u svemu trideset i dvije tisuæe.

36. Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuæa i pet stotina grla sitne stoke;

37. ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla;

38. krupne je stoke bilo trideset i šest tisuæa grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla;

39. magaradi je bilo trideset tisuæa i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno.

40. Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuæa, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe.

41. Ujam predade Mojsije sveæeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.

42. A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili -

43. dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuæa i pet stotina grla sitne stoke,

44. a krupne stoke trideset i šest tisuæa grla;

45. magaradi trideset tisuæa i pet stotina,

46. a ljudskih duša šesnaest tisuæa.

47. Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.

48. Onda pristupiše k Mojsiju vojnièki zapovjednici, tisuænici i satnici,

49. i rekoše mu: "Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen.

50. Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica - na kakvu je tko zlatninu veæ naišao - da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom."

51. Mojsije i sveæenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izraðene predmete.

52. Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisuænici i satnici: šesnaest tisuæa sedam stotina i pedeset šekela.

53. Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen.

54. Tako Mojsije i sveæenik Eleazar uzmu zlato od tisuænika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina