Znaleziono 733 Wyniki dla: Uiwn

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV se eiseleush de eiV thn kibwton su kai oi uioi sou kai h gunh sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou (Gênesis 6, 18)

 • eishlqen de nwe kai oi uioi autou kai h gunh autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton dia to udwr tou kataklusmou (Gênesis 7, 7)

 • en th hmera tauth eishlqen nwe shm cam iafeq uioi nwe kai h gunh nwe kai ai treiV gunaikeV twn uiwn autou met' autou eiV thn kibwton (Gênesis 7, 13)

 • exelqe ek thV kibwtou su kai h gunh sou kai oi uioi sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou (Gênesis 8, 16)

 • kai exhlqen nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met' autou (Gênesis 8, 18)

 • autai de ai geneseiV twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 1)

 • kai tw shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafeq tou meizonoV (Gênesis 10, 21)

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)

 • efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn cet apokriqeiV de efrwn o cettaioV proV abraam eipen akouontwn twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin legwn (Gênesis 23, 10)

 • kai hkousen abraam tou efrwn kai apekatesthsen abraam tw efrwn to argurion o elalhsen eiV ta wta twn uiwn cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporoiV (Gênesis 23, 16)

 • tw abraam eiV kthsin enantion twn uiwn cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin (Gênesis 23, 18)

 • kai ekurwqh o agroV kai to sphlaion o hn en autw tw abraam eiV kthsin tafou para twn uiwn cet (Gênesis 23, 20)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina