Znaleziono 384 Wyniki dla: aiguptou

 • kai anebh iwshf qayai ton patera autou kai sunanebhsan met' autou panteV oi paideV faraw kai oi presbuteroi tou oikou autou kai panteV oi presbuteroi thV ghV aiguptou (Gênesis 50, 7)

 • kai eidon oi katoikoi thV ghV canaan to penqoV en alwni atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV aiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou penqoV aiguptou o estin peran tou iordanou (Gênesis 50, 11)

 • efobhqhsan de ai maiai ton qeon kai ouk epoihsan kaqoti sunetaxen autaiV o basileuV aiguptou kai ezwogonoun ta arsena (Êxodo 1, 17)

 • ekalesen de o basileuV aiguptou taV maiaV kai eipen autaiV ti oti epoihsate to pragma touto kai ezwogoneite ta arsena (Êxodo 1, 18)

 • eipan de ai maiai tw faraw ouc wV gunaikeV aiguptou ai ebraiai tiktousin gar prin h eiselqein proV autaV taV maiaV kai etikton (Êxodo 1, 19)

 • meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou kai katestenaxan oi uioi israhl apo twn ergwn kai anebohsan kai anebh h boh autwn proV ton qeon apo twn ergwn (Êxodo 2, 23)

 • kai nun deuro aposteilw se proV faraw basilea aiguptou kai exaxeiV ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 10)

 • kai eipen mwushV proV ton qeon tiV eimi oti poreusomai proV faraw basilea aiguptou kai oti exaxw touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 3, 11)

 • eipen de o qeoV mwusei legwn oti esomai meta sou kai touto soi to shmeion oti egw se exapostellw en tw exagagein se ton laon mou ex aiguptou kai latreusete tw qew en tw orei toutw (Êxodo 3, 12)

 • kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia israhl proV faraw basilea aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn (Êxodo 3, 18)

 • egw de oida oti ou prohsetai umaV faraw basileuV aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiroV krataiaV (Êxodo 3, 19)

 • meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV aiguptou eipen de kurioV proV mwushn en madiam badize apelqe eiV aigupton teqnhkasin gar panteV oi zhtounteV sou thn yuchn (Êxodo 4, 19)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina