Znaleziono 688 Wyniki dla: onoma

  • oi de ofqalmoi autou wV flox puroV kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla ecwn onoma gegrammenon o oudeiV oiden ei mh autoV (Apocalipse 19, 12)

  • kai peribeblhmenoV imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logoV tou qeou (Apocalipse 19, 13)

  • kai ecei epi to imation kai epi ton mhron autou to onoma gegrammenon basileuV basilewn kai kurioV kuriwn (Apocalipse 19, 16)

  • kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn (Apocalipse 22, 4)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina