Znaleziono 7530 Wyniki dla: thn

 • kai panta ta qhria kai panta ta kthnh kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kata genoV autwn exhlqosan ek thV kibwtou (Gênesis 8, 19)

 • kai wkodomhsen nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion (Gênesis 8, 20)

 • kai wsfranqh kurioV o qeoV osmhn euwdiaV kai eipen kurioV o qeoV dianohqeiV ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelwV epi ta ponhra ek neothtoV ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqwV epoihsa (Gênesis 8, 21)

 • kai huloghsen o qeoV ton nwe kai touV uiouV autou kai eipen autoiV auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV (Gênesis 9, 1)

 • kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiroV pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiroV anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou (Gênesis 9, 5)

 • umeiV de auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai plhqunesqe ep' authV (Gênesis 9, 7)

 • egw idou anisthmi thn diaqhkhn mou umin kai tw spermati umwn meq' umaV (Gênesis 9, 9)

 • kai pash yuch th zwsh meq' umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi toiV qhrioiV thV ghV osa meq' umwn apo pantwn twn exelqontwn ek thV kibwtou (Gênesis 9, 10)

 • kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn (Gênesis 9, 11)

 • kai estai en tw sunnefein me nefelaV epi thn ghn ofqhsetai to toxon mou en th nefelh (Gênesis 9, 14)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • kai eiden cam o pathr canaan thn gumnwsin tou patroV autou kai exelqwn anhggeilen toiV dusin adelfoiV autou exw (Gênesis 9, 22)


“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina