Znaleziono 1603 Wyniki dla: umwn

  • outoi eisin en taiV agapaiV umwn spiladeV suneuwcoumenoi afobwV eautouV poimainonteV nefelai anudroi upo anemwn periferomenai dendra fqinopwrina akarpa diV apoqanonta ekrizwqenta (São Judas 1, 12)

  • umeiV de agaphtoi th agiwtath umwn pistei epoikodomounteV eautouV en pneumati agiw proseucomenoi (São Judas 1, 20)

  • egw iwannhV o kai adelfoV umwn kai sugkoinwnoV en th qliyei kai en th basileia kai upomonh ihsou cristou egenomhn en th nhsw th kaloumenh patmw dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian ihsou cristou (Apocalipse 1, 9)

  • mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV (Apocalipse 2, 10)

  • kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn (Apocalipse 2, 23)

  • eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoV to krima umwn ex authV (Apocalipse 18, 20)

  • h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn (Apocalipse 22, 21)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina