1. kai apedra dauid ek nauaq en rama kai ercetai enwpion iwnaqan kai eipen ti pepoihka kai ti to adikhma mou kai ti hmarthka enwpion tou patroV sou oti epizhtei thn yuchn mou

2. kai eipen autw iwnaqan mhdamwV soi ou mh apoqanhV idou ou mh poihsh o pathr mou rhma mega h mikron kai ouk apokaluyei to wtion mou kai ti oti kruyei o pathr mou to rhma touto ouk estin touto

3. kai apekriqh dauid tw iwnaqan kai eipen ginwskwn oiden o pathr sou oti eurhka carin en ofqalmoiV sou kai eipen mh gnwtw touto iwnaqan mh ou boulhtai alla zh kurioV kai zh h yuch sou oti kaqwV eipon empeplhstai ana meson mou kai tou qanatou

4. kai eipen iwnaqan proV dauid ti epiqumei h yuch sou kai ti poihsw soi

5. kai eipen dauid proV iwnaqan idou dh neomhnia aurion kai egw kaqisaV ou kaqhsomai meta tou basilewV fagein kai exaposteleiV me kai krubhsomai en tw pediw ewV deilhV

6. ean episkeptomenoV episkeyhtai me o pathr sou kai ereiV paraitoumenoV parhthsato ap' emou dauid dramein ewV eiV bhqleem thn polin autou oti qusia twn hmerwn ekei olh th fulh

7. ean tade eiph agaqwV eirhnh tw doulw sou kai ean sklhrwV apokriqh soi gnwqi oti suntetelestai h kakia par' autou

8. kai poihseiV eleoV meta tou doulou sou oti eishgageV eiV diaqhkhn kuriou ton doulon sou meta seautou kai ei estin adikia en tw doulw sou qanatwson me su kai ewV tou patroV sou ina ti outwV eisageiV me

9. kai eipen iwnaqan mhdamwV soi oti ean ginwskwn gnw oti suntetelestai h kakia para tou patroV mou tou elqein epi se kai ean mh eiV taV poleiV sou egw apaggelw soi

10. kai eipen dauid proV iwnaqan tiV apaggelei moi ean apokriqh o pathr sou sklhrwV

11. kai eipen iwnaqan proV dauid poreuou kai mene eiV agron kai ekporeuontai amfoteroi eiV agron

12. kai eipen iwnaqan proV dauid kurioV o qeoV israhl oiden oti anakrinw ton patera mou wV an o kairoV trisswV kai idou agaqon h peri dauid kai ou mh aposteilw proV se eiV agron

13. tade poihsai o qeoV tw iwnaqan kai tade prosqeih oti anoisw ta kaka epi se kai apokaluyw to wtion sou kai exapostelw se kai apeleush eiV eirhnhn kai estai kurioV meta sou kaqwV hn meta tou patroV mou

14. kai men eti mou zwntoV kai poihseiV eleoV met' emou kai ean qanatw apoqanw

15. ouk exareiV eleoV sou apo tou oikou mou ewV tou aiwnoV kai ei mh en tw exairein kurion touV ecqrouV dauid ekaston apo proswpou thV ghV

16. exarqhnai to onoma tou iwnaqan apo tou oikou dauid kai ekzhthsai kurioV ecqrouV tou dauid

17. kai proseqeto eti iwnaqan omosai tw dauid oti hgaphsen yuchn agapwntoV auton

18. kai eipen iwnaqan aurion noumhnia kai episkephsh oti episkephsetai kaqedra sou

19. kai trisseuseiV kai episkeyh kai hxeiV eiV ton topon sou ou ekrubhV en th hmera th ergasimh kai kaqhsh para to ergab ekeino

20. kai egw trisseusw taiV scizaiV akontizwn ekpempwn eiV thn amattari

21. kai idou apostelw to paidarion legwn deuro eure moi thn scizan ean eipw legwn tw paidariw wde h sciza apo sou kai wde labe authn paraginou oti eirhnh soi kai ouk estin logoV zh kurioV

22. ean tade eipw tw neaniskw wde h sciza apo sou kai epekeina poreuou oti exapestalken se kurioV

23. kai to rhma o elalhsamen egw kai su idou kurioV martuV ana meson emou kai sou ewV aiwnoV

24. kai kruptetai dauid en agrw kai paraginetai o mhn kai ercetai o basileuV epi thn trapezan tou fagein

25. kai ekaqisen o basileuV epi thn kaqedran autou wV apax kai apax epi thV kaqedraV para toicon kai proefqasen ton iwnaqan kai ekaqisen abennhr ek plagiwn saoul kai epeskeph o topoV dauid

26. kai ouk elalhsen saoul ouden en th hmera ekeinh oti eipen sumptwma fainetai mh kaqaroV einai oti ou kekaqaristai

27. kai egenhqh th epaurion tou mhnoV th hmera th deutera kai epeskeph o topoV tou dauid kai eipen saoul proV iwnaqan ton uion autou ti oti ou paragegonen o uioV iessai kai ecqeV kai shmeron epi thn trapezan

28. kai apekriqh iwnaqan tw saoul kai eipen autw parhthtai dauid par' emou ewV eiV bhqleem thn polin autou poreuqhnai

29. kai eipen exaposteilon dh me oti qusia thV fulhV hmin en th polei kai eneteilanto proV me oi adelfoi mou kai nun ei eurhka carin en ofqalmoiV sou diaswqhsomai dh kai oyomai touV adelfouV mou dia touto ou paragegonen epi thn trapezan tou basilewV

30. kai equmwqh orgh saoul epi iwnaqan sfodra kai eipen autw uie korasiwn automolountwn ou gar oida oti metocoV ei su tw uiw iessai eiV aiscunhn sou kai eiV aiscunhn apokaluyewV mhtroV sou

31. oti pasaV taV hmeraV aV o uioV iessai zh epi thV ghV ouc etoimasqhsetai h basileia sou nun oun aposteilaV labe ton neanian oti uioV qanatou outoV

32. kai apekriqh iwnaqan tw saoul ina ti apoqnhskei ti pepoihken

33. kai ephren saoul to doru epi iwnaqan tou qanatwsai auton kai egnw iwnaqan oti suntetelestai h kakia auth para tou patroV autou qanatwsai ton dauid

34. kai anephdhsen iwnaqan apo thV trapezhV en orgh qumou kai ouk efagen en th deutera tou mhnoV arton oti eqrausqh epi ton dauid oti sunetelesen ep' auton o pathr autou

35. kai egenhqh prwi kai exhlqen iwnaqan eiV agron kaqwV etaxato eiV to marturion dauid kai paidarion mikron met' autou

36. kai eipen tw paidariw drame eure moi taV scizaV en aiV egw akontizw kai to paidarion edrame kai autoV hkontize th scizh kai parhgagen authn

37. kai hlqen to paidarion ewV tou topou thV scizhV ou hkontizen iwnaqan kai anebohsen iwnaqan opisw tou neaniou kai eipen ekei h sciza apo sou kai epekeina

38. kai anebohsen iwnaqan opisw tou paidariou autou legwn tacunaV speuson kai mh sthV kai anelexen to paidarion iwnaqan taV scizaV proV ton kurion autou

39. kai to paidarion ouk egnw ouqen parex iwnaqan kai dauid egnwsan to rhma

40. kai iwnaqan edwken ta skeuh autou epi to paidarion autou kai eipen tw paidariw autou poreuou eiselqe eiV thn polin

41. kai wV eishlqen to paidarion kai dauid anesth apo tou ergab kai epesen epi proswpon autou kai prosekunhsen autw triV kai katefilhsen ekastoV ton plhsion autou kai eklausen ekastoV tw plhsion autou ewV sunteleiaV megalhV

42. kai eipen iwnaqan poreuou eiV eirhnhn kai wV omwmokamen hmeiV amfoteroi en onomati kuriou legonteV kurioV estai martuV ana meson emou kai sou kai ana meson tou spermatoV mou kai ana meson tou spermatoV sou ewV aiwnoV

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina